Hotărârea nr. 764/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Spălătorie auto şi birouri P+M str. Meşteşugarilor nr. 27 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Spălătorie auto și birouri P+M str. Meșteșugarilor nr. 27 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.178016 din data de 17.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Spălătorie auto și birouri P+M str. Meșteșugarilor nr. 27 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1131/03.03.2008 la inițiativa beneficiarului Pantea Ciprian Dorin, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei clădiri cu destinația servicii de tip spălătorie auto și birouri, situată pe str. Meșteșugarilor nr. 27, echiparea tehnico - edilitară,

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în cartierul Ioșia, pe strada Meșteșugarilor nr. 27, se învecinează cu terenuri proprietate particulară, construite, cu funcțiuni mixte, locuire, servicii și comerț. Construcțiile existente sunt cu regim mic de înălțime P sau P+1, P+M,

Terenul pe care se propune edificarea obiectivului, în suprafață totală de 404mp, identificat cu nr. cad.. 15422 este înscris în CF NDF nr. 86327 - Oradea în favoarea beneficiarului Pantea Ciprian Dorin,

Regulamentul de zonare funcțională a municipiului Oradea, situează terenul în zona cu funcțiuni de locuire - R3, destinată locuințelor unifamiliale izolate sau cuplate,

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona dispune de rețele de apă, canalizare pluvială și menajeră, rețele electrice și de telefonie,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Spălătorie auto și birouri P+M str. Meșteșugarilor nr. 27 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte din prezenta hotărâre :

  • -  regim de înălțime P+M

  • -   funcțiunea: servicii de tip spălătorie auto la parter și birouri la mansardă;

Amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei 4/U - Reglementări:

  • -   Retragerea construcției față de aliniament : 6,0m;

  • -   Retrageri laterale: 0,50m de la mejdia dreapta, 2,0m de la mejdia stângă;

  • -  Retragere spate 12,10m;

  • -   Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc / locuința și /sau garaj inclus în clădire;

  • -  Condiții specifice impuse: spații verzi minim 10% din suprafața terenului;

  • -   Indicii de utilizare a terenului: POT propus =30% și CUT maxim = 0,6;.

Accesul carosabil, pietonal la obiectivul propus va fi asigurat din strada Meșteșugarilor în condițiile impuse prin avizul nr. 267968/26.06.2008 al Inspectoratului de Poliție al județului Bihor Serviciul Politie Rutieră.

Asigurarea utilităților : alimentarea cu apă, canalizare și alimentarea cu energie electrică prin racordare la rețeaua orășenească din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, Pantea Ciprian Dorin, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.764


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila