Hotărârea nr. 763/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare hală logistică şi corp administrativ P+2, str. Calea Borşului nr. 14/D, nr. cad. 1246 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hală logistică și corp administrativ P+2, str. Calea Borșului nr. 14/D, nr. cad. 1246 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.178015 din data de 17.09.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hală logistică și corp administrativ P+2, str. Calea Borșului nr. 14/D, nr. cad. 1246 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2529/05.06.2008 la solicitarea beneficiarei SC MASTER SA în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei hale logistice și a unui imobil/corp administrativ P+2E pe str. Calea Borșului 14/D, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

Teritoriul luat în considerare este situat în intravilanul localității, în zona de vest a municipiului, în zona industrială a orașului, pe șoseaua Borșului DN1 (E60) Oradea - Borș, partea stângă ieșire spre Borș, adiacent drumului de acces la stația de epurare, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea industrială, comercială și servicii.

Terenul destinat realizării obiectivului, în suprafață totală de 9328,0mp, identificat cu nr. cadastral 1246 înscris în nr. CF NDF nr. 342 - Oradea se află în proprietatea beneficiarei SC MASTER SA.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona C8, zona comercială cu consum de teren, servicii grele care face trecerea spre zone de producție.

Rețeaua edilitară este organizată la nivelul rețelei electrice, rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare, rețea de telefonizare.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică, rețea de alimentare cu apă, iar rețeaua de canalizare este în curs de realizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare hală logistică și corp administrativ P+2, str. Calea Borșului nr. 14/D, nr. cad. 1246 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • - amplasare hala logistica P și corp administrativ cu regim de înălțime P+2;

  • - limita de implantare: 19,35m de la limita trotuar drum uzinal;

  • - retrageri laterale: retragere lateral stânga 9,18m, retragere lateral dreapta 3,71m;

  • - retragere spate: 28,05m;

  • - parcajele se vor rezolva prin amenajarea a 15 locuri de parcare la frontul drumului uzinal;

  • - POT propus = 49,33% , CUT propus = 0,59;

  • - accesul se va realiza direct din strada Calea Borșului, pe drumul uzinal ce duce la stația de epurare a municipiului

  • - dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC MASTER SA, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.763

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila