Hotărârea nr. 762/2008

privind aprobarea desemnării d-lui Ilie Gavril Bolojan, primar al municipiului Oradea, ca persoană împuternicită pentru semnarea Convenţiei privind Finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea desemnării d-lui Ilie Gavril Bolojan, primar al municipiului Oradea, ca persoană împuternicită pentru semnarea Convenției privind Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, subprogramul “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 181612/30.09.2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea desemnării d-lui Ilie Gavril Bolojan, primar al municipiului Oradea, ca persoană împuternicită pentru semnarea Convenției privind Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, subprogramul “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”,

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 40 din 9 august 2006 (actualizată), pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor,

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 1.500 din 6 decembrie 2007, privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, ce conțin obiective de investiții în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice,

Luând în considerare Convenția privind Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, Programul - Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice și Subprogramul “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit. a, d, și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Dl. Ilie Gavril Bolojan, primar al municipiului Oradea, se desemnează ca persoană împuternicită pentru semnarea Convenției privind Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, subprogramul “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. Ilie Gavril Bolojan - Primarul Municipiului Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • • Primarul municipiului Oradea - dl. Ilie Gavril Bolojan

  • • Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • • Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • • Direcția Tehnică,

  • • Direcția Economică,

  • • R.A.P.A.S. Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr.762                                                                 SECRETAR

Ionel Vila