Hotărârea nr. 760/2008

privind desemnarea d-lui Eduard Florea, director executiv adjunct al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, ca persoană împuternicită cu certificarea cheltuielilor în cadrul subprogramului „Amenajarea şi mo

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind desemnarea d-lui Eduard Florea, director executiv adjunct al Direcției Economice din cadrul

Primăriei Municipiului Oradea, ca persoană împuternicită cu certificarea cheltuielilor în cadrul subprogramului

„Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.181610/30.09.2008 prin care Primăria Municipiului Oradea - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune aprobarea desemnării d-lui Eduard Florea, director executiv adjunct al Direcției Economice ca persoană împuternicită cu certificarea cheltuielilor în cadrul subprogramului „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”,

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 40 din 9 august 2006 (actualizată), pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor,

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 1.500 din 6 decembrie 2007, privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, ce conțin obiective de investiții în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice,

Luând în considerare Convenția privind Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, Programul - Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice și Subprogramul “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit. a, d și ale art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Dl. Eduard Florea, director executiv adjunct al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, se desemnează ca persoană împuternicită cu certificarea cheltuielilor în cadrul subprogramului „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”.

Art.2 Dl. Eduard Florea va certifica cheltuielile rezultate din derularea programului “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea” pentru întocmirea deconturilor necesare obținerii finanțării potrivit Convenției încheiate în acest scop.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •           Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe,

  • •            Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • •           Dl. Eduard Florea, director executiv adjunct al Direcției Economice

  • •          Direcția Economică,

  • •           Direcția Tehnică,

R.A.P.A.S. Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 30 septembrie 2008

Nr. 760

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.