Hotărârea nr. 758/2008

pentru aprobarea susţinerii financiare a subprogramului şi cofinanţarea cheltuielilor neeligibile pentru „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

pentru aprobarea susținerii financiare a subprogramului și cofinanțarea cheltuielilor neeligibile pentru „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 181609/30.09.2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune aprobarea susținerii financiare a subprogramului și cofinanțarea cheltuielilor neeligibile pentru „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”,

Având în vedere prevederile art.2 alin.1 lit.k al Ordonanței nr. 40 din 9 august 2006 (actualizată), pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor,

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 1.500 din 6 decembrie 2007, privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, ce conțin obiective de investiții în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice,

Luând în considerare Convenția privind Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, Programul - Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice și Subprogramul “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 683/2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea” și unele măsuri privind implementarea proiectului,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, d și ale art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 (1) Se aprobă susținerea financiară de către Consiliul Local al municipiului Oradea a subprogramului „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”, pe toată durata implementării proiectului.

  • (2) Se aprobă cota de 25% din cheltuielile eligibile ale proiectului, reprezentând contribuția municipiului Oradea la asigurarea cofinanțării proiectului.

  • (3) Se aprobă suportarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, respectiv următoarele capitole din Devizul general:

  • - 3.2 Taxe pentru obținerea de avize acorduri și autorizații (3.570 lei)

  • - 3.4 Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziție (1.190 lei)

  • - 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului (156.648 lei)

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe,

  • - Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - Direcția Tehnică,

  • - Direcția Economică,

  • - R.A.P.A.S. Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr. 758


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR lonel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.