Hotărârea nr. 757/2008

privind aprobarea asigurãrii cofinanþãrii ºi a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente anului 2008 pentru realizarea obiectivului de investiþii „Amenajarea ºi modernizarea Grãdinii Zoologice Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea asigurării cofinanțării și a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente anului 2008 pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 181608/30.09.2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune aprobarea asigurării cofinanțării și a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, aferente anului 2008, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea si modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”,

Având în vedere prevederile art.2 alin.1 lit.k al Ordonanței nr. 40 din 9 august 2006 (actualizată), pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor,

Văzând Hotărârea Guvernului nr. 1.500 din 6 decembrie 2007, privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, ce conțin obiective de investiții în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice,

Luând în considerare Convenția privind Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, Programul - Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice și Subprogramul “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”,

Ținând cont de prevederile art. 41 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit. a, d și ale art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă asigurarea cofinanțării programului “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”, în valoare de 606.607 lei, din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2008.

Art.2 Se aprobă asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în valoare de 3.570 lei, aferente anului 2008, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea” din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2008.

Art.3 Se aprobă cuprinderea programului “Amenajare și modernizare Grădina Zoologică Oradea” în Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, capitolul 70.02 Locuințe Servicii și Dezvoltare Publică, art. 71 Cheltuieli de investiții - Active nefinanciare și modificarea listei obiectivelor de investiții a municipiului Oradea prin introducerea unui obiectiv nou cu denumirea “Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea - 610.177 lei - Lucrări noi - Ordonator Principal de credite - primarul municipiului Oradea”.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția Tehnică,

  • -  R.A.P.A.S. Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr.757


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.