Hotărârea nr. 75/2008

privind aprobarea vânzãrii prin licitaþie publicã deschisã a grupului sanitar situat în incinta imobilului din Oradea, str. Mihail Kogãlniceanu, nr.12

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a grupului sanitar situat în incinta imobilului din Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr.12

Analizând Raportul de Specialitate nr.3958 din data de 21.01.2008 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a grupului sanitar situat în incinta imobilului din Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr.12,

Având în vedere că prin adresa înregistrată la noi sub nr.3958/2007, dl. Lăzău Victor solicită acordarea posibilității de cumpărare a acestei încăperi, având în vedere că aceasta nu este închiriată și nu este utilizată de nici un locatar din imobil,

Ținând cont de solicitarea înaintată de unul dintre proprietarii apartamentelor din incinta imobilului, precum și oportunitatea valorificării acestor încăperi, care nu pot fi aduse în stadiul unor spații de locuit, având o suprafață construită sub minimul necesar impus de legea locuinței,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), art.5 lit.b), art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a încăperii având destinația de grup sanitar comun din imobilului situat în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr.12 respectând prevederile legale în vigoare.

Art.2. Pentru inițierea procedurii de vânzare, se va parcurge etapele care le impune procedura de vânzare a unor proprietăți imobiliare constând în:

 • - aprobarea evaluării proprietății imobiliare prin întocmirea unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat în condițiile legii;

 • - aprobarea atribuirii contractului de prestări servicii pentru evaluarea proprietății imobiliare prin procedura de achiziție stabilită de lege;

 • - aprobarea organizării unei procedurii de licitație publică pentru vânzarea respectivelor proprietăți imobiliare;

 • - aprobarea numirii unei comisii de licitație și negociere a prețului pentru vânzarea proprietății imobiliare, cu următoarea componență:

  Biro Rozalia

  viceprimar

  președinte comisie

  Boloș Marcel

  director executiv

  membru comisie

  Trifan Valentin

  director ex. adj.

  membru comisie

  Roșan Marioara

  consilier juridic

  membru comisie

  Brad Rodica

  consilier

  membru comisie

Art.3. Comisia numită conform Art. 2 va avea următoarele atribuții principale:

 • -  să organizeze procedura de licitație publică deschisă pentru vânzarea proprietății imobiliare;

 • -  să verifice raportul de evaluare al proprietății imobiliare;

 • -  să întocmească documentația privind licitația publică;

 • -  să supună aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea prețul de cumpărare al proprietății imobiliare care nu va putea fi mai mic decât prețul propus prin raportul de evaluare;

 • -  să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin dispoziție a primarului municipiului Oradea. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrației Imobiliare Oradea. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Nr.75

Ionel Vila