Hotărârea nr. 746/2008

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu privire la „EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE DIN MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR” ºi a participãrii Municipiului Oradea în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu privire la „EXTINDEREA RETELEI

ELECTRICE DIN MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR” și a participării Municipiului Oradea în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”

Analizând raportul de specialitate nr. 1768867/12.09.2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Studiului de fezabilitate cu privire la „EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE DIN MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR” și a participării Municipiului Oradea în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”,

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea unității de management al programului,

Luând act de Regulamentul de implementare a Programului „Electrificare 2007-2009”,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr.388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008, cu modificările si completările ulterioare,

În baza art. 36 alin.2 lit. b, d, alin.4 lit. a, alin.6 lit.a pct.13 și art.45, alin. 2, lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului “EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE DIN MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR” pentru care se solicită finanțarea în baza Programului „Electrificare 2007- 2009” cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, după cum urmează:

Denumirea obiectivului de investiții:

9

 • - Extinderea rețelei electrice pentru Alimentare locuințe sociale, str. Uzinelor si str. Borșului, Oradea

 • - Electrificare blocuri locuințe sociale stațiunea de cercetare, Oradea

 • - Extinderea rețelelor electrice 20kV si 0,4kV existente pentru alimentarea cu energie electrică consumatori casnici, str. Bajor Andor, Oradea, Jud. Bihor

 • - Alimentare locuințe, Blocuri ANL str. Calea Aradului, Oradea

 • - Extindere rețea pentru alimentare locuințe case ANL, str. Branului, Oradea

 • - Alimentare locuințe case izolate zona blocuri ANL (Sânmartin), Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNCO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

a. la data 05.09.2008, 1 euro = 3,55 lei

 • - total general, 9.228,45 mii lei cu TVA

 • - total general, 2.599,56 mii EU cu TVA

b. din care: constructii-montaj (C+M);

- 5.538,14 mii lei cu TVA;

- 1560,03 mii EU cu TVA

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - investiția este programata a se desfășura pe perioada anului 2008/2009

 • 3. durata de realizare (luni);

 • - 12 luni

 • 4. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizata investiția, după caz.

 • - nu este cazul

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

9                                                       9

Valoarea Totală a Investiției -       9.228.450,00 RON din care

9                                                        7

Contribuția Municipiului Oradea -     645.991,50 RON

Finanțare solicitată              -    8.582.458,50 RON

Art.2. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului precum și cheltuielile de întreținere și exploatare pentru acesta, se suportă din venituri proprii ale bugetului local și/sau împrumuturi.

Art.3. Se aproba participarea Municipiului Oradea ca aplicant la programul „Electrificare 2007-2009” cu proiectul EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE DIN MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  Direcția Tehnică,

 • -  Consiliul Județean Bihor,

 • -  SC Electrica SA Oradea, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 12 septembrie 2008

Nr.746.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila