Hotărârea nr. 742/2008

privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „ odernizarea Punctului Termic 121 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „ odernizarea Punctului Termic

121 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”

Ținând cont de raportul de specialitate nr.176.829 din 12 septembrie 2008, prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului local al municipiului Oradea unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 121 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”,

Văzând că există oportunitatea accesări de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional - Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere- Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (P.I.D.U.) și că în cadrul P.I.D.U. - domeniul utilități publice este menționat ca proiect prioritar modernizarea rețelei de alimentare cu energie termică,

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit. pct.14 art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă executarea lucrărilor de modernizare a punctului termic 121 de pe str. Galileo Galilei din municipiul Oradea și a modernizării rețelelor secundare de alimentare cu energie termică la blocurile racordate la acest punct termic specificate în tabelul de mai jos:

Nr.      Denumirea

Crt. Punctului Termic


1. PT 121


Adresa Punctelor

Termice

Str. Galileo Galilei


Blocurile de locatari pe care le deservește/strada


BL.Q55

MOLDOVEI 42

BL.QR56

GALILEO GALILEI 3

BL.Q57

LACUL ROSU 29

BL.Q58

LACUL ROSU 31

BL.QR59

GALILEO GALILEI

BL.Q60

GALILEO GALILEI

BL.Q8 SC A

GALILEO GALILEI 20

BL.Q8 SC B

GALILEO GALILEI 20

BL.Q8 SC C

GALILEO GALILEI 20

BL.Q9 SC A

GALILEO GALILEI 18

BL.Q9 SC B

GALILEO GALILEI 18

BL.Q9 SC C

GALILEO GALILEI 18

BL.X2 SC A

GALILEO GALILEI 24

BL.X3 SC B

GALILEO GALILEI 24

BL.X4 SC C

GALILEO GALILEI 24

BL.Q43

MOLDOVEI 66

BL.Q44

MOLDOVEI 64

BL.Q45

MOLDOVEI 62

BL.Q46

MOLDOVEI 60

BL.Q47

MOLDOVEI 58

BL.QR48

MOLDOVEI 56

BL.X7 SC.A

G.GALILEI 16

BL.X9 SC.A

G.GALILEI 14

BL.X11 SC.A

G.GALILEI 12

BL.X15

G.GALILEI 10

BL.X17 SC.A

G.GALILEI 6

BL.Q10

G.GALILEI 4

BL.Q11

G.GALILEI 2

BL.QR54

MOLDOVEI 44

BL.QR53

MOLDOVEI 46

BL.Q52

MOLDOVEI 48

BL.Q51

MOLDOVEI 50

BL.Q50

MOLDOVEI 52

BL.QR49

MOLDOVEI 54

BL.PB61

C.COPOSU 5

BL.R62

C.COPOSU 7

BL.R63

C.COPOSU 7A

BL.B29

C.COPOSU 9A

BL.X13 SC.A

C.COPOSU 9

BL.X7 SC.B

G.GALILEI

BL.X9 SC.B

G.GALILEI

BL.X11 SC.B

G.GALILEI 12

BL.X13 SC.B

C.COPOSU 9

BL.X13 SC.C

C.COPOSU 9

BL.X17 SC.B

G.GALILEI 6

Tabel nr.1- Punctul termic 121 și blocurile de locuințe racordate la punctul termic

Art.2. Se aprobă cuprinderea punctului termic 121 de pe str. Galileo Galilei din municipiul Oradea și a rețelelor secundare care deservesc blocurile de locuințe menționate mai sus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea ca proiect pilot cuprins în zona de acțiune urbană Rogerius Nord-Vest.

Art.3. Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții cu denumirea: ”Modernizarea Punctului Termic 121 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic” și a contractării acestui studiu de fezabilitate conform O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare conform temei de proiectare cuprinsă în anexă la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă suportarea studiului de fezabilitate din bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Electrocentrale S.A. și împuternicirea directorului general al acestei societăți pentru a adopta toate măsurile legale care sunt necesare pentru contractarea studiului de fezabilitate și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru elaborarea studiului de fezabilitate menționat.

Art.5. Constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre tema de proiectare pentru Modernizarea Punctului Termic 121 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din și S.C. Electrocentrale S.A.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -  S.C. Electrocentrale S.A.;

 • -  Direcția tehnică,

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 12 septembrie 2008                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.742.                                                              SECRETAR

Ionel Vila

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI

9                                                   9                                     9

pentru modernizarea Punctului Termic 121 din municipiul Oradea și a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic

Date generale:

 • 1.        Denumirea obiectivului de investiții: Modernizarea Punctului Termic 121 din municipiul Oradea și a rețelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic.

 • 2.         Faza supusă contractării: documentații pentru obținerea de avize și acorduri, studiu de fezabilitate;

 • 3.         Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, str. Galileo. Galilei

 • 4.         Titularul investiției: Municipiul Oradea

 • 5.         Beneficiarul investiției: Consiliul Local al municipiului Oradea și administratorul punctului termic S.C. Electrocentrale S.A.

Informații generale privind proiectul

Punctul termic 121 este situat pe strada Galileo Galilei în municipiul Oradea și este racordat la magistrala nr.3 (M3) de alimentare cu energie termică a cartierului Rogerius. La punctul termic sunt racordate un număr de 45 blocuri așa cum sunt ele menționate în tabelul de mai jos. Punctul termic funcționează pe bază de pompe de recirculare manuale, în timp ce rețelele secundare sunt confecționate din țeavă de oțel, izolată clasic cu vată de sticlă și pozată în cămine de beton.

Nr.      Denumirea

Adresa Punctelor

Termice

Str. Galileo Galilei


Blocurile de locatari pe care le deservește/strada


Crt. Punctului Termic

1. PT121

BL.Q55

MOLDOVEI 42

BL.QR56

GALILEO GALILEI 3

BL.Q57

LACUL ROSU 29

BL.Q58

LACUL ROSU 31

BL.QR59

GALILEO GALILEI

BL.Q60

GALILEO GALILEI

BL.Q8 SC A

GALILEO GALILEI 20

BL.Q8 SC B

GALILEO GALILEI 20

BL.Q8 SC C

GALILEO GALILEI 20

BL.Q9 SC A

GALILEO GALILEI 18

BL.Q9 SC B

GALILEO GALILEI 18

BL.Q9 SC C

GALILEO GALILEI 18

BL.X2 SC A

GALILEO GALILEI 24

BL.X3 SC B

GALILEO GALILEI 24

BL.X4 SC C

GALILEO GALILEI 24

BL.Q43

MOLDOVEI 66

BL.Q44

MOLDOVEI 64

BL.Q45

MOLDOVEI 62

BL.Q46

MOLDOVEI 60

BL.Q47

MOLDOVEI 58

BL.QR48

MOLDOVEI 56

BL.X7 SC.A

G.GALILEI 16

BL.X9 SC.A

G.GALILEI 14

BL.X11 SC.A

G.GALILEI 12

BL.X15

G.GALILEI 10

BL.X17 SC.A

G.GALILEI 6

BL.Q10

G.GALILEI 4

BL.Q11

G.GALILEI 2

BL.QR54

MOLDOVEI 44

BL.QR53

MOLDOVEI 46

BL.Q52

MOLDOVEI 48

BL.Q51

MOLDOVEI 50

BL.Q50

MOLDOVEI 52

BL.QR49

MOLDOVEI 54

BL.PB61

C.COPOSU 5

BL.R62

C.COPOSU 7

BL.R63

C.COPOSU 7A

BL.B29

C.COPOSU 9A

BL.X13 SC.A

C.COPOSU 9

BL.X7 SC.B

G.GALILEI

BL.X9 SC.B

G.GALILEI

BL.X11 SC.B

G.GALILEI 12

BL.X13 SC.B

C.COPOSU 9

BL.X13 SC.C

C.COPOSU 9

BL.X17 SC.B

G.GALILEI 6

Tabel nr.1- Punctul termic 121 și blocurile de locuințe racordate la punctul termic

Municipalitatea dorește să fructifice posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere-Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, în această etapă intervențiile fiind necesare pentru modernizarea punctului termic și a rețelelor secundare care sunt aferente punctelor termice conform normelor europene în domeniu referitoare la protecția mediului și conservare energetică.

Cadrul legal: Anexa D1 la Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea Dezvoltării Durabile a orașelor- Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană

Atentie!!!

 • •  HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • •  Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •  La solicitarea de completări de către avizatori, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor si Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului.

 • •  PAC, PT, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției.

 • •  Cheltuielile eligibile finanțate în cadrul acestui program se regăsesc în Hotărârea de Guvern 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007

 • •  Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (dacă nu este inclusă în SF/ documentația tehnică de avizare)

 • •  Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale:

 • -  fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • -  fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile;

 • -  fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2%, din costurile eligibile la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

 • -  Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt: T.V.A., dobândă și alte comisioane, etc.

TEMA DE PROIECTARE

Etapele și documentațiile solicitate a fi realizate:

 • 1.  documentația pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare

 • 2.  studiul de fezabilitate

Prin studiul de fezabilitate se va urmări în principal realizarea următoarelor lucrări:

 • -  modernizarea punctului termic prin trecerea de la pompe de recirculare cu comanda manuala la pompe de recirculare automatizate;

 • -  montarea în interiorul punctului termic a calculatoarelor de proces astfel încât temperatura energiei termice să fie reglată automat în funcție de temperatura mediului exterior;

 • -  executarea lucrărilor de reparații curente și reparații capitale care sunt necesare la clădirea fiecărui punct termic;

 • -  înlocuirea actualelor conducte de țeavă din oțel izolată clasic cu vată de sticlă și pozată în canale de beton cu țeavă preizolată pe porțiunea de la ieșirea din punctul termic și până la intrarea în căminul de branșament al fiecărui bloc care este deservit de punctul termic; Traseul pentru rețeaua secundară de alimentare cu energie termică poate fi propus de către executant, pe domeniul public, fie pe vechiul amplasament urmat de rețelele de alimentare cu energie termică fie un nou traseu cu respectarea normelor tehnice în vigoare privind protecția mediului și conservarea energiei.

 • -  dimensionarea pompelor de recirculare din punctele termice și a rețelelelor secundare de alimentare cu energie termică care sunt aferente punctului termic va fi realizată astfel încât să fie asigurată presiunea necesară pentru alimentarea cu căldură a blocurilor pe care punctul termic le deservește. La dimensionarea pompelor de recirculare și a rețelelor secundare se va ține seama și de transmiterea căldurii pe care acestea trebuie să le realizeze prin intermediul schimbătoarelor de căldură de la rețeaua primară de alimentare cu energie termică.

 • -  executarea lucrărilor de asfaltare și a lucrărilor de remediere de orice altă natură care sunt necesare ulterior modernizării magistralei și trecerii acestora pe țeavă preizolată.

Termene si condiții de elaborare și predare :

Documentațiile se vor realiza distinct după cum urmează :

 • -  documentații pentru obținerea de avize și acorduri (conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte-uzual 2 exemplare din fiecare documentație)

 • -  studiul de fezabilitate : 7 exemplare

 • -  documentația se va preda într-un exemplar și pe suport electronic (CD sau DVD)

Termene de elaborare. Grafic de eșalonare.

Nr.

Documentații/

30 zile calendaristice

Ziua 30

Conf.

După recepția

crt.

Termene

de la semnarea

calendaris-

Prevede-rilo

documenta-țiilor

contractului și

tice de la

r

, conform

primirea planurilor

semnarea

contrac-tual

prevederilor

topo și certificatului

contractu-l

e

contractuale

de urbanism

ui

1

Documentații pentru obținerea de avize și acorduri

2

Studiul de fezabilitate

3

Recepția studiului de fezabilitate de către contractant

4

Plata contravalorii fazelor 1,2,

Condiționări:

9

- Studiul de fezabilitate se va elabora conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta temă de proiectare;

 • - ridicarea topografică, planul de situație și schița cadastrală va fi pusă la dispoziția executantului prin grija Consiliul Local al Municipiului Oradea care este și proprietarul punctelor termice și a rețelei de transport și distribuție a municipiului Oradea;

 • - documentația pentru avize și acorduri va fi întocmită pe baza comenzii lansate de beneficiarul lucrării S.C. Electrocentrale S.A.;

Condiții de eligibilitate a participanților:

 • 1.        Experiență similară - cerință minimă - îndeplinirea și finalizarea în ultimii 3 ani a cel puțin două contracte privind servicii de proiectare la nivel de SF sau PT având ca obiect construcția, modernizarea instalațiilor de producere și distribuție a energiei termice. Dovada experienței similare se va face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii de lucrări sau a oricăror alte documente încheiate în acest sens.

 • 2.        Certificate privind certificarea cf. SR EN ISO 9001 (calitate) și SR EN 14001 (Mediu), ISO 18001:1999;

 • 3. Existența unei asigurări de răspundere profesională de minim 300.000 și asigurare de răspundere civilă de minim 100.000 €;

 • 4. Existența ca personal angajat sau pe bază de contract a minim 3 ingineri proiectanți pentru instalații de termoficare. Dovada deținerii de personal de specialitate se va face pe bază de contract individual de muncă sau alte documente încheiate în acest sens, la care se va anexa în mod obligatoriu o copie după diploma de studii superioare în domeniu tehnic.

ANEXA I pentru elaborare - Studiu de fezabilitate

PARTEA I

Studiul de fezabilitate

(Model recomandat)

Acest model este valabil numai până la intrarea în vigoare a HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Studiul de fezabilitate reprezintă documentația în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigură utilizarea rațională și eficientă a capitalului și acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerințele economice și sociale.

Părțile scrise

Date generale

 • 1.  Denumirea investiției

 • 2.  Elaborator

 • 3.  Ordonatorul principal de credite

 • 4.  Autoritatea contractantă

 • 5.  Amplasamentul (regiunea, județul, localitatea)

 • 6.  Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesități și oportunități, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale)

 • 7.  Descrierea investiției (descriere generală, stare actuală, preconizări)

Date tehnice ale investiției

9

 • 1.  Date generale (zona și amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice)

 • 2.  Situația existentă a utilităților și analiza acesteia

 • 3.  Obiectivele studiului de fezabilitate/priorități (probleme și priorități care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate)

 • 4.  Analiza și selecția alternativelor optime

 • 5.  Ipoteze de lucru și evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

Durata de realizare și etape principale

Costul estimativ al investiției

9

Devizul general estimativ al investiției:

 • 6.  deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • 7.  devize pe obiect

 • 8.  evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect

 • 9.  lista de prețuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora s-au întocmit evaluările categoriilor de lucrări

Analiza economico-financiară

 • 10. Investiția de capital

 • 11. Strategia de contractare

 • 12. Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară și analiza economică)

 • 13. Evoluția prezumată a tarifelor (dacă este cazul)

 • 14. Evoluția prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiții, întreținerea de rutină și reparații)

 • 15. Evoluția prezumată a veniturilor (dacă este cazul)

 • 16. Analiza cost beneficiu (vezi recomandările pentru elaborarea ACB din Anexa 6 la Ghidul solicitantului)

 • 17. Analiza financiară (modelul financiar, proiecțiile financiare, sustenabilitatea proiectului)

 • 18. Analiza economică (metodologie, corecțiile fiscale și prețurile “umbră”, costuri economice și beneficii, analiza cost beneficiu)

 • 19. Corecții: externalități, fiscale, prețuri contabile

 • 20. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituționale, legale)

 • 21. Analiza de senzitivitate

 • 22. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice așteptate, efectul multiplicator)

 • 23. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructură, indicatori economici)

Finanțarea investiției

9                                    9

Din valoarea totală a investiției:

 • 24. sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană și de la bugetul de stat;

 • 25. împrumuturi;

 • 26. bugetul local.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Avize și acorduri emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, privind:

 • 27. avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

 • 28. avizele privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicații, etc.);

 • 29. acordurile și avizele pentru protecția mediului și a apelor;

 • 30. alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozițiilor legale.

Părțile desenate

9

 • 31. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

 • 32. Plan general (1:5.000-1:500)

PARTEA a II-a

Studiul de fezabilitate

Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, publicată în Monitorul Oficial nr. 48/22.01.2008

A. PIESE SCRISE

Date generale

 • 33. Denumirea obiectivului de investiții

 • 34. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 35. Titularul investiției

 • 36. Beneficiarul investiției

 • 37. Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

 • 38. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 39. Descrierea investiției

 • 40. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

 • 41. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

  • 42.

  • 43.

  • 44.

  • 45.


Scenarii propuse (minim două)

Scenariul recomandat de către elaborator

Avantajele scenariului recomandat

Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

 • 46. Date tehnice ale investiției

 • 47. Zona și amplasamentul

 • 48. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 • 49. Situația ocupărilor definitive de teren: suprafață totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

 • 50. Studii de teren:

 • 51.  studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • 52.  studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • 53.  alte studii de specialitate necesare, după caz.

 • 54. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

 • 55. Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • 56.  Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

 • 57.  Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • 58. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 59. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

9

 • 60. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 61. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

 • 62. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 63. Analiza opțiunilor

 • 64. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 65. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 66. Analiza de senzitivitate

 • 67. Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

9                                     9

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 68. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 69. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 70. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1Euro = ...lei)

din care:

 • 71. Construcții montaj (C+M)

 • 72. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

 • 73. Durata de realizare (luni)

 • 74. Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 75. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu

 • 76. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

 • 77. Certificatul de urbanism

 • 78. Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații, etc.)

 • 79. Acordul de mediu

 • 80. Alte avize și acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

 • 81. Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

 • 82. Plan general (1:2000 - 1:500)

 • 83. Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 84. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.