Hotărârea nr. 74/2008

privind stabilirea unor mãsuri pentru închirierea proprietãþii imobiliare situate în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde îºi desfãºoarã activitatea Grãdiniþa de Copii nr.26

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr.26

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.8075/21.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune unele măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str.Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr.26,

Tinand seama de imposibilitatea asigurării de către Administrația Imobiliară Oradea a unui spațiu adecvat funcționării unității de învățământ preșcolar,

Având în vedere prevederile Legii învățământului nr.84/1995 cu modificările și completările ulterioare, republicată,

În baza Legii 273/2006 privind finanțele publice, actualizată,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit.b), lit.d), alin.4 lit.a); alin.6 lit.a) pct.1; art.45 alin.2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, Mihai Eminescu, nr.25/A:

 • (1) aprobarea tarifelor de închiriere solicitate de către Camera de Comerț și Industrie, după cum urmează:

 • - pentru 700 mp suprafață clădire:    1 euro / mp / lună

 • - pentru 350 mp suprafață de teren:   0,7 euro / mp / lună

 • (2) aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul situat în Oradea. str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 26, în următoarele condiții:

 • - tarifele pentru închiriere sunt cele menționate la alin.(1);

 • - obiectul de activitate: desfășurarea activității Grădiniței de Copii nr.26;

 • - suprafața închiriată:

 • - suprafață interioară clădire: 700 mp

 • - teren: 350 mp

 • - suportarea cheltuielilor de funcționare și reparații la imobilul închiriat, de către chiriaș;

 • (3) durata închirierii: până la data de 31.07.2008.

 • (4) chiria se va achita lunar în lei la cursul de referință leu / euro comunicat de către Banca Națională a României, la data facturării.

 • (5) se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.229/2007 cu privire la unele măsuri pentru imobilul situat în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A și încetarea prevederilor din contractul de închiriere și actele adiționale la acesta, încheiate cu Uniunea Județeană CNSLR Frăția Bihor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Camera de Comerț și Industrie Bihor,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

- Grădinița de copii nr. 26, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.74

Ionel Vila