Hotărârea nr. 734/2008

privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind ”Extinderea liniei de tramvai capãt Rogerius pânã la zona Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind ”Extinderea liniei de tramvai capăt Rogerius până la zona Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea

Ținând cont de raportul de specialitate nr.176.855 din 12 septembrie 2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune Consiliului local al municipiului Oradea unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind ”Extinderea liniei de tramvai capăt Rogerius până la zona Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea.

Văzând că există oportunitatea accesări de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional - Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere - Domeniul major de intervenție 1.1. - Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană și că în cadrul P.I.D.U. - domeniul utilități publice este menționat ca proiect prioritar: extinderea și modernizarea rețelei liniilor de tramvai și a infrastructurii aferente;

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit. pct.14 art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă ”Extinderea liniei de tramvai capăt Rogerius până la zona Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea.

Art.2. Se aprobă cuprinderea proiectului ”Extinderea liniei de tramvai capăt Rogerius până la zona Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea ca proiect pilot cuprins în zona de acțiune urbană Rogerius Nord-Vest.

Art.3. Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții cu denumireaExtinderea liniei de tramvai capăt Rogerius până la zona Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea și a contractării acestui studiu de fezabilitate conform O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare conform temei de proiectare cuprinsă în anexă la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă suportarea studiului de fezabilitate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea și împuternicirea directorului executiv al Direcției de Dezvoltare Durabilă din cadrul Primăriei municipiului Oradea pentru a adopta toate măsurile legale care sunt necesare pentru contractarea studiului de fezabilitate și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pentru elaborarea studiului de fezabilitate menționat.

Art.5. Constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre tema de proiectare pentru Extinderea liniei de tramvai capăt Rogerius până la zona Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea,

Art.6. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează directorul executiv al Direcției de Dezvoltare Durabilă din cadrul primăriei municipiului Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -  Regia Autonomă Oradea Transport Local,

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 12 septembrie 2008                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr.734.                                                                 SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”                                                                   Ionel Vila

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI

9                                                                                                       9

Extinderea liniei de tramvai capăt Rogerius până la zona Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții: Extinderea liniei de tramvai capăt Rogerius până la zona Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea

 • 2.  Faza supusa contractării: documentații pentru obținerea de avize și acorduri, studiu de fezabilitate;

 • 3. Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, calea Borșului

 • 4.  Titularul investiției: Municipiul Oradea

 • 5.  Beneficiarul investiției: Consiliul Local al municipiului Oradea

Informații generale privind proiectul

Proiectul este încadrat în zona de dezvoltare urbană identificată în cartierul Rogerius zona de Nord-Vest a municipiului Oradea. Zona de dezvoltare urbană identificată reprezintă nucleul de creștere economică al municipiului Oradea cunoscută sub denumirea: ” Rogerius-Oradea Nord-Vest”

Scopul proiectului este de asigura transportul public de călători din capătul cartierului Rogerius pâna la zona de deservire a Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea.

Pentru a asigura realizarea proiectului este necesară extinderea liniei de tramavai pe o porțiune de circa 1 km păstrând terasamentul actual al liniei de tramvai și cu asigurarea liniei de contact aeriene necesare funcționării tramvaiului.

Municipalitatea doreste sa fructifice posibilitatile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere -Domeniul major de intervenție 1.1.- Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, în aceasta etapă intervențiile fiind necesare pentru Extinderea și modernizarea rețelei liniilor de tramvai și a infrastructurii aferente.

Cadrul legal: Anexa D1 la Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea Dezvoltării Durabile a orașelor- Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană

Atentie!!!

 • •  HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogata si inlocuita de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • •  Orice modificari ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfasurarii contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage dupa sine implementarea obligatorie a acestora de catre contractant fara alte pretentii financiare.

 • •  La solicitarea de completari de catre avizatori, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor si Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, sau alte institutii competente si indreptatite, inclusiv comisia de receptie a autoritatii contractante a studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fara alte pretentii financiare din partea elaboratorului.

 • •  PAC, PT, CS, DDE se vor intocmi numai dupa aprobarea finantarii investitiei.

 • •  Cheltuielile eligibile finantate in cadrul acestui program se regasesc Hotărârea de Guvern 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007

 • •  Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (daca nu este inclusa in SF/ documentația tehnica de avizare)

 • •  Finanțarea investitiei se va face prin accesarea fondurilor structurale:

 • -  fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • -  fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile;

 • -  fonduri din bugetul local (contributia Municipiului Oradea): 2%, din costurile eligibile la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

- Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt: T.V.A., dobanda și alte comisioane, etc.

TEMA DE PROIECTARE

Etapele si documentatiile solicitate a fi realizate:

 • 1.  documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare

 • 2.  studiul de fezabilitate

Prin studiul de fezabilitate se va urmari in principal realizarea urmatoarelor lucrari:

 • -  extinderea liniei de tramavai astfel încât aceasta să deservească Parcul Industrial și să asigure transportul public de călători pentru forța de muncă angajată în parc;

 • -  linia de tramvai va păstra actualele dimensiuni ale liniei existente;

 • -  linia de tramvai va avea asigurată linia aeriană de contact pentru funcționarea și exploatarea tramavaielor puse în funcțiune;

 • -  studiul de fezabilitate va lua în calcul și lucrările de remediere necesare ulterior extinderii liniei de tramvai;

Termene si conditii de elaborare si predare :

Documentatiile se vor realiza distinct dupa cum urmeaza :

 • -  documentatii pt obtinerea de avize si acorduri(conform cerintelor pentru fiecare avizator in parte-uzual 2 exemplare din fiecare documentatie)

 • -  studiul de fezabilitate : 7 exemplare

 • -  documentatia se va preda intr-un exemplar si pe suport electronic(CD sau DVD)

Termene de elaborare.Grafic de esalonare.

Nr. crt.

Documentatii/ Termene

30 zile calendarist ice de la semnarea contractul ui

Ziua 30 de la semnarea contractul ui

30 zile calendaristice de la obtinerea avizelor si acordurilor necesare

Conf. preveder ilor contract uale

Dupa receptia documentatii lor, conform prevederilor contractuale

1

Documentatii pentru obtinerea de avize si acorduri

2

Studiul de fezabilitate

3

Receptia studiului de fezabilitate de catre contractant

4

Plata contravalorii fazelor 1,2,

Condiționări:

9

 • - Studiul de fezabilitate se va elabora conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta temă de proiectare;

 • - ridicarea topografică, planul de situație și schița cadastrală va fi pusă la dispoziția executantului prin grija Consiliul local al municipiului Oradea;

 • - documentația pentru avize și acorduri va fi întocmită pe baza comenzii lansate de beneficiarul lucrării Consiliul Local al municipiului Oradea.;

PARTEA I

Studiul de fezabilitate

(Model recomandat)

Acest model este valabil numai până la intrarea în vigoare a HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Studiul de fezabilitate reprezintă documentația în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigură utilizarea rațională și eficientă a capitalului și acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerințele economice și sociale.

Părțile scrise

Date generale

 • 1.  Denumirea investiției

 • 2.  Elaborator

 • 3.  Ordonatorul principal de credite

 • 4.  Autoritatea contractantă

 • 5.  Amplasamentul (regiunea, județul, localitatea)

 • 6.  Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesități și oportunități, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale)

 • 7.  Descrierea investiției (descriere generală, stare actuală, preconizări)

Date tehnice ale investiției

9

 • 1.  Date generale (zona și amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice)

 • 2.  Situația existentă a utilităților și analiza acesteia

 • 3.  Obiectivele studiului de fezabilitate/priorități (probleme și priorități care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate)

 • 4.  Analiza și selecția alternativelor optime

 • 5.  Ipoteze de lucru și evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

Durata de realizare și etape principale

Costul estimativ al investiției

9

Devizul general estimativ al investiției:

 • 1.  deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • 2.  devize pe obiect

 • 3.  evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect

 • 4.  lista de prețuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora s-au întocmit evaluările categoriilor de lucrări

Analiza economico-financiară

 • 1.  Investiția de capital

 • 2.  Strategia de contractare

 • 3.  Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară și analiza economică)

 • 4. Evoluția prezumată a tarifelor (dacă este cazul)

 • 5. Evoluția prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiții, întreținerea de rutină și reparații)

 • 6. Evoluția prezumată a veniturilor (dacă este cazul)

  7.


Analiza cost beneficiu (vezi recomandările pentru elaborarea ACB din Anexa 6 la Ghidul solicitantului)

 • a) Analiza financiară (modelul financiar, proiecțiile financiare, sustenabilitatea proiectului)

 • b) Analiza economică (metodologie, corecțiile fiscale și prețurile “umbră”, costuri economice și beneficii, analiza cost beneficiu)

 • c) Corecții: externalități, fiscale, prețuri contabile

 • 8.  Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituționale, legale)

 • 9.  Analiza de senzitivitate

 • 10. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice așteptate, efectul multiplicator)

1 1. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructură, indicatori economici)

Finanțarea investiției

5                               5

Din valoarea totală a investiției:

 • 1.  sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană și de la bugetul de stat;

 • 2. împrumuturi;

 • 3.  bugetul local.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Avize și acorduri emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, privind:

 • 1.  avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

 • 2.  avizele privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicații etc.);

 • 3.  acordurile și avizele pentru protecția mediului și a apelor;

 • 4.  alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozițiilor legale.

Părțile desenate

9

 • 5. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

 • 6. Plan general (1:5.000-1:500)

PARTEA a II-a

Studiul de fezabilitate

Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, publicată în MO nr. 48/22.01.2008

A. PIESE SCRISE

Date generale

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.  Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.  Titularul investiției

 • 4.  Beneficiarul investiției

 • 5.  Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

 • 1.  Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 2.  Descrierea investiției

 • a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

 • b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • •   Scenarii propuse (minim două)

 • •    Scenariul recomandat de către elaborator

 • •    Avantajele scenariului recomandat

 • •    Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

 • 3.  Date tehnice ale investiției

 • a) Zona și amplasamentul

 • b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 • c)  Situația ocupărilor definitive de teren: suprafață totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

 • d) Studii de teren:

 • •    studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • •    studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • •    alte studii de specialitate necesare, după caz.

 • e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

 • f)  Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • •    Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

• Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

9

 • 1.  Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 2.  Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

 • 1.  Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 2.  Analiza opțiunilor

 • 3.  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 5.  Analiza de senzitivitate

 • 6.  Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

9                                     9

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1Euro = ...lei)

din care:

a) Construcții montaj (C+M)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

 • 3.  Durata de realizare (luni)

 • 4.  Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5.  Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

Avize și acorduri de principiu

 • 1.  Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

 • 2.  Certificatul de urbanism

 • 3.  Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.)

 • 4. Acordul de mediu

 • 5. Alte avize și acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

 • 2. Plan general (1:2000 - 1:500)

 • 3.  Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 4.  Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz