Hotărârea nr. 72/2008

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþii cu denumirea „Realizare pavilion nou spital – mansardare ºi reparaþii capitale pavilion administrativ, împrejmuire, sistematizare pe verticalã incintã spital, foraj ºi reparaþii capit

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții cu denumirea „Realizare pavilion nou spital - mansardare și reparații capitale pavilion administrativ, împrejmuire, sistematizare pe verticală incintă spital, foraj și reparații capitale la pavilion central la Spitalul de Pneumoftiziologie”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 101413/21.01.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții cu denumirea „Realizare pavilion nou spital - mansardare și reparații capitale pavilion administrativ, împrejmuire, sistematizare pe verticală incintă spital, foraj și reparații capitale la pavilion central la Spitalul de Pneumoftiziologie”,

Având în vedere dispozițiile art.12 din Legea nr.213/1998, actualizată,

Ținând cont de prevederile art.1, alin.5) din Ordonanței Guvernului nr.78/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local,

Văzând prevederile art.36, alin.(2), lit. b), lit.d), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.3 și ale art.45, alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate la obiectivul de investiții cu denumirea „Realizare pavilion nou spital - mansardare și reparații capitale pavilion administrativ, împrejmuire, sistematizare pe verticală incintă spital, foraj și reparații capitale la pavilion central la Spitalul de Pneumoftiziologie”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cheltuielile aferente investiției prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se suportă din fonduri de la bugetul de stat prin transferuri, în condițiile legii.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea,

  • -  Autoritatea de Sănătate Publică Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.72


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”