Hotărârea nr. 714/2008

privind evacuarea pe cale administrativã a numitei Florea Raluca Marcela ºi a familiei acestuia, persoane care ocupã în mod abuziv, fãrã forme legale, locuinþa fond de stat situatã în Oradea, str. Dobrogeanu Gherea nr.5 ap.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind evacuarea pe cale administrativă a numitei Florea Raluca Marcela și a familiei acestuia, persoane care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuința fond de stat situată în Oradea, str. Dobrogeanu Gherea nr.5 ap.2

Analizând raportul de specialitate nr.66.530 din data de 10 septembrie 2008 întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul Locuințe, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitei Florea Raluca Marcela și a familiei acesteia, persoane care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuința fond de stat situată în Oradea, str. Dobrogeanu Gherea nr.5 ap.2

Având în vedere prevederile art. 21 și art. 27 din Legea locuinței nr. 114/1996 -republicată;

Ținând seama de prevederile art. 32 din Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 - republicată;

În baza drepturilor conferite prin art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.17 si art. 45 alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă evacuarea pe cale administrativă a numitei Florea Raluca Marcela și a familiei acesteia, din Oradea, str. Dobrogeanu Gherea nr.5 ap.2, pe cheltuiala și riscul acestora.

Art.2. În termen de 5 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, Compartimentul Locuințe va emite somații pentru persoanele nominalizate la art.1 ca, în termen de 30 de zile de la primirea somației, să evacueze locuința.

Nerespectarea termenului de 30 de zile duce de drept la evacuarea silită a acestora.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul locuințe.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul locuințe;

  • -  Dna Florea Raluca Marcela, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • -  Poliția municipiului Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 12 septembrie 2008

Nr.714.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila