Hotărârea nr. 710/2008

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiul de Fezabilitate la obiectivul de investiþii ,,Reabilitarea termicã bloc de locuit PC13, str. Lãpuºului, nr.9,,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiul de Fezabilitate la obiectivul de investiții „Reabilitarea termică bloc de locuit PC13, str. Lăpușului, nr.9,,

Analizând Raportul de specialitate nr.176.008 din 10.09.2008 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea valorilor indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru lucrările de reabilitare termica la blocul PC 13, situat în Oradea, str. Lăpușului, nr.9,,

Având în vedere:

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 187 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 174/2002;

 • - Legea nr. 211 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

 • - Legea nr. 260 din 23 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 1877/2005 pentru modificarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1735 din 6 decembrie 2006 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgenta nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

prevede că primarii sunt coordonatorii programului anual de reabilitare termică a clădirilor de locuit de tip condominiu ;

Ținând cont de prevederile art.44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

În baza prevederilor art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (4) lit. d, alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă valorile indicatorilor Studiului de Fezabilitate la obiectivul de investiții ,,Reabilitarea termică a blocului de locuit PC13, str. Lăpușului, nr.9 ,, conform criteriului ,,r ,, :

 • - valoarea totală a investiției.................................................91 019,13 lei( cu TVA )

 • - valoarea netă actualizată aferentă investiției A VNA = - 21 151 pentru perioada analizată Nmin= 16 ani;

 • - valoarea netă actualizată aferentă investiției A VNA = - 66 641 pentru perioada analizată Nmax= 24 ani;

 • - durata de recuperare a investiției N = 9 ani ;

 • - costul unității de energie economisită e= 668,72.

Investiția va fi finanțată astfel : fonduri de la bugetul de stat : 34% din valoarea investiției, adică

30 946,51lei ;

 • - fonduri de la bugetul local : 33% din valoarea investiției, adică

30 036,31 lei;

 • - fonduri ale asociației de proprietari : 33% din valoarea investiției, adică 30 036,31 lei. Termen de execuție: octombrie-noiembrie 2008

Art.2. Se aprobă participarea Municipiului Oradea cu cota de 33% din valoarea investiției , respectiv cu suma de 30 036,31 lei, reprezentând contribuția proprie la realizarea obiectivului de reabilitare termică a blocului PC 13 , situat pe str. Lapușului,nr.9, Oradea din fondul alocat pentru reabilitare termică clădiri de locuit pe anul 2008.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Oradea în calitate de coordonator al programului anual de reabilitare termică blocuri de locuit de tip condominiu și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Economică,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Asociația de proprietari ,,220,, Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 12 septembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR

Ionel Vila


Nr.710.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”