Hotărârea nr. 709/2008

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiul de Fezabilitate la obiectivul de investiþii ,,Reabilitarea termicã bloc de locuit PC13, str. Lãpuºului, nr.9,,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru Administrația Imobiliară Oradea pe anul 2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.6.484 din 11 septembrie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea unor masuri financiare pentru derularea activității instituției.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.78/31.01.2008, privind acordarea avizului de principiu pentru aprobarea contribuției proprii a Administrației Imobiliare Oradea, în valoare de 60.000 EUR, ca și cofinanțare la proiectul intitulat „Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrecen - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea”.

În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În baza art. 36 alin. 4 lit. a) si art. 45 alin. 2 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Oradea pe anul 2008, astfel:

VENITURI

42.02.14 Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților preuniversitar

CHELTUIELI, ordonator de credite AIO

Cap. 65.02 Învățământ

Subcap. 65.02.03.01 Învățământ preșcolar

Art. 71.01.30 Alte active fixe

GRADINITA NR. 25 achiziție teren

Subcap. 65.02.04.02 Învățământ secundar superior

Art. 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

COL NAT E GOJDU amenajări interioare

COL NAT E GOJDU rep.cap. subsol, rep.cap. fațadă princ

LICEUL DE ARTA fațadă, utilități, tâmplărie

LICEUL DE ARTA acoperiș, rk instl el. si gr sanitare COL TEHNIC M VITEAZUL RK cantina

COL TEHNIC M VITEAZUL RK inst.electr.și amenaj.inter. Subcap. 65.02.04.03 - Invatamant profesional

Art. 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

GR SC A SAGUNA ateliere str.Brâncoveanu

de învățământ

+ 950,00 mii lei


- 36,81 mii lei


+ 244,56 mii lei

+ 55,44 mii lei

+ 104,00 mii lei

+ 146,00 mii lei + 155,00 mii lei

+ 45,00 mii lei


+ 200,00 mii lei


Cap. 66.02 Sănătate

Subcap. 66.02.06.01 Spitale generale

+0,50 mii lei


Art. 2002 Reparatii curente

Subcap. 66.02.50.50 Alte instituții și acțiuni sanitare

Art. 200530 Alte obiecte de inventar                                     +25,50 mii lei

Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie

Subcap. Subcap. 67.02.05.01 - Sport

Art.710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

Dotări - mașină de curățat cu abur                                  +

3,58 mii lei

Cap. 70.02.50 Alte cheltuieli in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Art. 20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional           + 0,25 mii lei

(TVA aferent proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrecen - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea, cheltuiala neeligibilă)

Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare + 4,30 mii lei (TVA aferent proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrecen - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea, cheltuiala neeligibilă)

Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar                                    + 0,57 mii lei

(TVA aferent proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrecen - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea, cheltuiala neeligibilă)

Art. 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Dotări administrative - tehnică de calcul                            + 2,11 mii lei

(TVA aferent proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrecen - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea, cheltuiala neeligibilă)

TOTAL BUGET LOCAL

+950,00 mii lei


Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Oradea pe anul 2008, astfel:

VENITURI

44.08.01 Donații din străinătate                                         304,88 mii lei

(82.400EURx3,70 lei/eur)

_____CHELTUIEL ordonator de credite AIO

304,88 mii lei

Cap. 70.08.50 Alte cheltuieli in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale _______Titlul 10 Cheltuieli de personal______________________________________________16,03 mii lei

Art. 10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unități            11,35 mii

lei

Art. 10.01.13 Indemnizații de delegare                                        1,56 mii

lei

Art. 10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat                            2,22 mii

lei

Art. 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj                               0,12 mii lei

Art. 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate                     0,63 mii

lei

Art. 10.03.04 Contribuții pt. asigurări de accidente de muncă și boli prof. 0,05 mii lei

Art. 10.03.06 Contribuții pentru concedii și indemnizații                        0,10 mii

lei

_______Titlul 20 Bunuri și servicii______________________________________________________26,80 mii lei

Art. 20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional              1,30 mii

Art. 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare        22,54 mii

Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar                                      2,96 mii

_______Titlul 70 Cheltuieli de capital_______________________________________________262,05 mii lei

Art. 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale           11,10 mii lei

Echipamente IT                              11,10 mii

lei

Art. 71.01.30 Alte active fixe                                               250,95 mii

lei

SF Parc Industrial Transfrontalier Oradea - Oradea’s Transfrontier Industrial Park - OTIP           250,95 mii lei

Art.3. Se aprobă credite multianuale de angajament pentru obiectivul de investiții SF Parc Industrial Transfrontalier Oradea - Oradea's Transfrontier Industrial Park - OTIP în valoare de 119,05 mii lei.(costul SF: 100.000 eur, mai puțin sume prevazute în anul 2008)

Art.4. Se aprobă credite multianuale de angajament in bugetul local pentru obiectivul de investiții SF Parc Industrial Transfrontalier Oradea - Oradea's Transfrontier Industrial Park - OTIP în valoare de 70,30 mii lei.(TVA 19% * 100.000 eur, cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului).

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea si Direcția Economică.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea;

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

Oradea, 12 septembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.709.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”