Hotărârea nr. 705/2008

privind aprobarea rectificãrii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008

Analizând Raportul de Specialitate nr.175345 din 08.09.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.97/2008 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

In temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin.(4) lit.a) și art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local, după cum urmează:

mii lei

I. Venituri

153,82

- subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

153,82

II. Cheltuieli

153,82

Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala

0,00

Politia comunitară            Cap. 61.02.03.04

-700,00

- cheltuieli de personal

10

-500,00

- bunuri si servicii

20

-200,00

- transferuri catre institutii publice

51.01

+700,00

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

153,82

- obv. inv. “Reabilitare termică blocuri tip condominiu -execuție”

71.01.30

153,82

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, în speță bugetul de venituri si chetuieli al Politiei Comunitare Oradea conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă suplimentarea posturilor personalului nedidactic din unitățile de învățământ din municipiul Oradea, începând cu septembrie 2008, astfel:

  • •  un post de magazioner la Grădinița nr. 13 „ORSOLYA” Oradea;

  • •  un post îngrijitor la Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea;

  • •  un post îngrijitor la Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent Lazlo”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică

  • -  Grădinița nr. 13 „ORSOLYA” Oradea;

  • -  Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea;

  • -  Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent Lazlo”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 12 septembrie 2008

Nr.705.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”