Hotărârea nr. 703/2008

privind stabilirea sediului pentru Centrul Regional de Formare Profesionalã Continuã România-Ungaria în corpul E ºi D din Cetatea Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind stabilirea sediului pentru Centrul Regional de Formare Profesională Continuă România-Ungaria în corpul E și D din Cetatea Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.176.901 din data de 12 septembrie 2008, întocmit de către Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea stabilirii sediului pentru Centrul Regional de Formare Profesională Continuă România-Ungaria în corpul E și D din Cetatea Oradea,

În anul 2006 prin Hotărâre de Guvern comună România-Ungaria a fost stabilită înființarea în municipiul Oradea a Centrului Regional de Formare Profesională Continuă România-Ungaria, ca și o entitate a cărui scop este de a asigura formarea profesională continuă a funcționarilor din cele două țări, România-Ungaria;

ținând cont de prevederile art. 36 alin.(2) lit.e alin.7 lit.c și ale art.45 alin.(2) lit.f din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă ca sediul Centrului Regional de Formare Profesională Continuă România-Ungaria să fie în Cetatea Oradea - Corpurile de Clădire E și D.

Art.2. Se aprobă ca forma juridică prin care se va desfășura activitatea Centrului Regional de Formare Profesională Continuă România-Ungaria să fie de folosință gratuită, pe bază de contract de comodat care se va încheia între Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea și Centrul Regional de Formare Profesională Continuă România-Ungaria, pentru o durată de 49 de ani.

Art.3. Se aprobă mandatarea primarului municipiului Oradea ca să ia toate măsurile legale care sunt necesare pentru încheierea și semnarea contractului de comodat, în care să fie stabilite clauze referitoare la folosința celor două corpuri de clădire, destinația acestora și orice alte clauze care sunt necesare pentru ca activitatea centrului regional să se poată desfășura în condiții normale pe toată durata existenței acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 12 septembrie 2008

Nr.703.

Ionel Vila