Hotărârea nr. 702/2008

privind aprobarea reducerii aportului Consiliului Local al municipiului Oradea ºi a RAPAS la capitalul social al SC RER Ecologic Service SA ºi realizarea obiectivului de investiþii „Amenajarea ºi modernizarea Grãdinii Zoologice din Municipiul Oradea”

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea reducerii aportului Consiliului Local al municipiului Oradea și a RAPAS la capitalul social al SC RER Ecologic Service SA și realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiul Oradea”

Analizând raportul de specialitate nr.175734 din 09.09.2008 întocmit de către Direcțiile Juridică și Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea prin care se propun :

 • 1. aprobarea reducerii aportului în natură al Consiliului Local al municipiului Oradea la SC RER Ecologic Service SA, prin restituirea către acesta a terenului în suprafață de 19.648 mp situat in Oradea str. Matei Basarab nr. 6, înscris în CF 68098 Oradea, valoare de aport 35.400 lei,

 • 2. aprobarea reducerii aportului în natură al RAPAS la SC RER Ecologic Service SA prin restituirea către regie a activelor imobilizate (construcții) existente pe terenul in Oradea str. Matei Basarab nr. 6, valoare de aport 24.757 lei conform anexei.

 • 3. aprobarea realizării obiectivului de investiții „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiul Oradea” pe amplasamentul format din alipirea:

 • a.         terenului în suprafață de 37.883 mp, nr. cadastral 9184, 9185, 9186 și 9187, înscrise în CF 10435 NDF, 10432 NDF, 10434 NDF, 10436 NDF- actuala locație a grădinii zoologice:

 • b.         terenului în suprafață de 37.408 mp situat în Oradea, str. Matei Basarab nr. 6, inscris în CF 68098, din care:

 • i. 17.760 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • ii. 19.648 mp suprafață de teren care va reveni în proprietatea municipiului ca urmare a retragerii aportului din capitalul social al SC RER Ecologic Service conform art. 1

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. c) și ale art.45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și prevederile art. 207. alin. 2 lit. b din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată,

Consiliul Local al municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă reducerea aportului în natură al Consiliului Local al municipiului Oradea la SC RER Ecologic Service SA, prin restituirea către acesta a terenului în suprafață de 19.648 mp situat în Oradea str. Matei Basarab nr. 6, înscris în CF 68098 Oradea, valoare de aport 35.400 lei

Art.2. Se aprobă reducerea aportului în natură al RAPAS la SC RER Ecologic Service SA, prin restituirea către regie a activelor imobilizate (construcții) existente pe terenul precizat la art. 1, valoare de aport 24.757 lei conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiul Oradea” pe amplasamentul format din alipirea:

 • •   terenului în suprafață de 37.883 mp, nr. cadastral 9184, 9185, 9186 și 9187, înscrise în CF 10435 NDF, 10432 NDF, 10434 NDF, 10436 NDF- actuala locație a grădinii zoologice:

 • •   terenului în suprafață de 37.444 mp situat în Oradea, str. Matei Basarab nr. 6, inscris în CF 68098, din care:

 • i.        17.796 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • ii.       19.648 mp suprafață de teren care va reveni în proprietatea municipiului ca urmare a retragerii aportului din capitalul social al SC RER Ecologic Service, conform art. 1

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea, Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea și Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • •       Direcția Economică

 • •        Direcția Juridică

 • •       Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea

 • •       Adunarea Generala a Acționarilor S.C. RER Ecologic Service S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 12 septembrie 2008

Nr.702.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila


Municipiul Oradea


Anexa la HCL nr.702 din 12.09.2008

Situație privind activele imobilizate aportate de RAPAS la constituirea și existente pe terenul în suprafață de 19.648 mp situat in Oradea str. Matei Basarab nr. 6, inscris in CF 68098 Oradea

lei-ROL

nr. anexa rap eval

locație

Descriere

Valoare ramasa actualizata-valoare aportată

6.3.1.

sere

sopron deshis

13,116,900

6.3.2.

sere

birou - magazie

18,219,950

6.3.3.

sere

magazie materiale

1,223,550

sopron inchis materiale

1,638,900

6.3.4.

sere

centrala termica

15,262,800

6.3.5.

sere

sopron deshis

746,600

6.3.6.

sere

sere 1-9 fara 7

30,767,300

6.3.7.

sere

sere 10-14+17

109,930,350

6.3.8.

sere

sere 15-16 flori

28,044,600

6.3.9.

rasadnite din beton

6,291,200

6.3.10.

sere

atelier tamplarie

1,826,700

6.3.11.

sere

atelier de lucru

3,076,250

cabina poarta

225,300

6.3.12.

sere

sopron deshis

1,407,100

6.3.13.

sere

atelier coroane, birou

13,651,800

6.3.14.

sere

atelier coroane, birou

620,700

6.3.15.

sere

sera 7

1,518,700

247,568,700

|Valoarea totală -lei RON

24,756.87|