Hotărârea nr. 700/2008

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investiTii" Amenajare Parc In SanTul de Est al CetaTii Oradea"

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H OT Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții" Amenajare Parc În Șanțul de Est al Cetății Oradea"

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 172593 din data de 27.08.2008 prin care Directia de Dezvoltare Durabila, Finantari Externe propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare Parc în Șanțul de Est al Cetății Oradea",

Deoarece prin Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 59/2007, derulat de Guvernul României prin Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile există deasemenea posibilitatea de a realiza un proiect cu denumirea: "Amenajare Parc în Șanțul de Est al Cetății Oradea",

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b, lit.d, alin.4 lit.b, alin.6 pct.10, art.45 alin.2 lit.b, lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL lOCAL Al MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Oradea prin Primarul Municipiului Oradea ca aplicant la Programul Național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități derulat de Guvernul României prin Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile în vederea realizării proiectului "Amenajare Parc În Șanțul de Est al Cetății Oradea" .

Art. 2. Se aprobă dezvoltarea proiectului pe terenul delimitat de perimetrul cetății Oradea, zona dinspre str. Dobrogeanu Gherea pâna pe str. Grivitei, în suprafață de 26.700 mp., înscris în C. F. nr. 5587 cu nr. cadastrale 6332/1, 6333, 6334, 6335 si 6339 proprietate a municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă numirea d-lui Bolojan Ilie Gavril - primarul municipiului Oradea ca persoană desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului, respectiv ca responsabil de proiect, având împuternicirea de a semna contractul cu Administrația Fondului de Mediu.

Art.4. Se aprobă următorii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Parc în Șanțul de Est al Cetății Oradea":

Denumirea investitiei

AMENAJARE PARC ÎN ȘANȚUL DE EST Al CETĂȚII ORADEA, MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR

Ordonatorul principal de credite

PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Autoritatea contractantă

MUNICIPIUL ORADEA

Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

Obiectivul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este situat în județul Bihor, municipiul Oradea, pe teritoriul intravilan al acestuia, în șanțul de apărare al Cetății Oradea, localizată în partea estică a zonei centrale a municipiului. Șanțul de apărare este dispus in jurul zidului de fortificație, cu două căi de acces în cetate, Poarta vestică si Poarta Estică.

Cetatea Oradea este o cladire "MONUMENT ISTORIC" .

In Lista Monumentelor istorice 2004 Cetatea Oradea figureaza cu codul LMI 2004 BH-II-a-A-01052 datand din sec. XVI-XVII;

Cetatea Oradea este localizata în partea estică a zonei centrale a municipiului si constituie un complex istorico-arhitectonic compus din:

 • - Contraescarpa cetății - zidul ce mărginește spre exterior șanțul de apărare al cetății;

 • - Șanțul de apărare - dispus În jurul zidului de fortificație, cu cele două căi de acces în cetate; Poarta de est si Poarta de vest;

 • - Zidul de fortificație - masiv, de formă pentagonală, cu 5 bastioane: Bastioanele Ciunt, Aurit, Rosu, Craisorul i Bethlen;

 • - Construcțiile conexe zidului de fortificație - 6 corpuri de clădire :- F, J, L, M, O, R;

 • - Construcțiile din incinta cetății - 6 corpuri de clădire :- G, H, 1, K, N, P;

 • - Castelul cetății - dispus central, in formă pentagonală, cu 5 corpuri (A, B, C, D, E) și biserica

Amplasamentul studiat, constă în teren fără construcții, cu numerele cadastrale 6332/1, 6333, 6334, 6335 si 6339, situat în șanțul de est al cetății, în porțiunea dintre Poarta de Est, Bastionul Roșu, Bastionul Crăișorul si zidul de contraescarpa cu suprafața de 26.700 mp - proprietar conform CF 5587, Municipiul Oradea.

Prezentul proiect își propune amenajarea unui parc in extinderea parcului dendrologic (situat de- a lungul Bastioanelor Ciunt si Aurit), de- a lungul Bastioanelor Roșu și Crăișorul, până pe str. Griviței, pe terenul delimitat de perimetrul Cetății Oradea, zona dinspre str. Dobrogeanu Gherea pâna pe str. Grivitei.

Pe suprafața propusă pentru amenajare, în prezent există, în zona sud-estică, o zonă înierbată, degradată, cu alei neingrijite, fără instalație de iluminat public funcțională, rețeaua electrică fiind uzată. În zona nord-estică a șanțului există în prezent o suprafață cu zgură și o platformă betonată și asfaltată, fără o funcțiune bine definită.

Amenajarea propriu-zisă urmărește conservarea mediului ambiant, și punerea în valoare a obiectivului istoric principal. De asemenea s-a avut in vedere armonia vizuală a elementelor componente pentru satisfacerea diferitelor deziderate legate de folosința terenului în cauza, in condițiile realizării unui peisaj de calitate.

Aleile rectangulare propuse, crează spații largi de gazon, permițând o mare varietate a unghiurilor vizuale, o percepție completă a scenelor peisajului prin deplasarea privitorului către și în jurul acestora. Zidul de fortificație va fi vizibil din orice unghi, în zona acestuia nefiind prevăzute plantări de vegetație.

Vegetația va fi mai abundentă înspre zidul de contraescarpa, urmând a se planta material arbustiv și arborescent în principal din flora autohtonă precum și specii aclimatizate condițiilor din țara noastră.

Arborii si arbuștii ocupă un loc important în vegetația parcurilor datorită caracteristicilor peisagistice remarcabile: frunziș persistent, forme specifice ale frunzelor, colorit diversificat, mare diversitate de forme si talii diferite. La acestea se adaugă aromele caracteristice și plăcute degajate de vegetație, dar și acțiunea de purificare a atmosferei prin ozonare si prin efectul bactericid al multor specii.

Arborii folosiți reprezintă nota dominantă în majoritatea peisajelor amenajate în țara noastră. Se vor utiliza arbori care se impun puternic vizual atat prin coloritul frunzisului, a florilor cat si culoarea scoarței.

Parcul va avea o suprafață de 26.700 mp din care:

 • - alei cu borduri din piatra naturala si pavaj cu pietris in suprafata de circa 2310 mp

 • - alei secundare cu pavaj din caramida in suprafata de circa 140 mp

 • - ronduri pavate cu piatra cubica in suprafata de circa 400 mp

 • - spatii inierbate in suprafata de 19.500 mp

 • - zone plantate cu arbori si arbusti, alpinariu

 • - lac in suprafata de circa 450 mp

De-a lungul zidului de fortificație, de la Poarta de Est, pe lângă bastionul Roșu până la bastionul Crăișorul, se va amenaja o zona de protectie cu lățimea de 3 mi, din pietris, pentru posibile intervenții necesare la zid.

Se va realiza o împrejmuirie în zona bastionului Crăișorul către contraescarpa (str. Griviței), pentru ingradirea parcului.

Pentru asigurarea unei bune dezvoltări a vegetației, parcul se va iriga. Consumul de apă va fi asigurat prin forarea a trei puțuri. De asemenea se va extinde rețeaua de apă potabila și se vor monta cismele de băut apă .

Se va executa o rețea de iluminat public cu 72 de stâlpi si corpuri de iluminat. Parcul va fi mobilat cu 2 WC-uri ecologice, 52 de bănci și 15 de coșuri de gunoi.

Pentru întreținerea și exploatarea în bune condiții a spațiilor verzi din Cetatea Oradea, este necesară dotarea cu un tractor de tuns iarba.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI:

Valoarea totala (în preturi -luna decembrie 2007): 2.160, 37 mii lei

Constructii-montaj: 1.824, 45 mii lei Esalonarea (INV/C + M)

 • - Anul I : 2.160, 37 mii lei Durata de realizare - sase luni;

Finantarea investitiei:

 • - 436.886,00 lei din surse proprii bugetare alocate din bugetul local reprezentand 20,22 % din valoarea de investitie

si

 • - 1.723.480,00 lei finantare ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU in cadrul" Programului National de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati", reprezentand 79,78 % din valoarea de investitie.

Art.5. Se aprobă participarea Municipiuluiui Oradea cu cota de 20,22 % din valoarea proiectului, respectiv cu suma de 436.886,00 lei, reprezentând contribuție proprie la realizarea obiectivului "Amenajare Parc în Șanțul de Est al Cetății Oradea" pe seama alocațiilor bugetare ce vor fi stabilite cu această destinație din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municpiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Dl. Ilie Bolojan- Primarul Municipiului Oradea

 • •  Directia de Dezvoltare Durabila, Finantari Externe

 • •  Administrația Fondului pentru Mediu prin grija Directiei de Dezvoltare Durabila, Finantari Externe

 • •  Direcția Economică

 • •  se publică în Monitorul Oficial al judetului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 700


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” voturi pentru.