Hotărârea nr. 699/2008

Privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea in vederea reprezentarii Consiliului Local al municipiului Oradea in fata instanTelor judecatoresti, a intocmirii actelor necesare inaintate instanTelor judecatoresti si a exercitarii cailor de atac atunci

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Oradea în fata instanțelor judecătorești, a întocmirii actelor necesare înaintate instanțelor judecătorești și a exercitării căilor de atac atunci când se impune

Analizând raportul de specialitate nr. 172240 din26.08.2008 întocmit de catre Direcția Juridică din cadrul Primăriei municipiului Oradea, prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Oradea în fața instanțelor judecătorești, întocmirii actelor necesare înaintate instanțelor judecătorești și a exercitării căilor de atac atunci când se impune,

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 3, art. 36 alin.1, art. 45 alin. 1 și art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan, în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Oradea în fața instanțelor judecatorești, a întocmirii actelor necesare înaintate instanțelor judecătorești și a exercitării căilor de atac atunci când se impune.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta dispozitie se comunică cu :

  • -  Primarului Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan

  • -  Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 699


CONTRASEMNEAZA SECRETAR Ionel Vila