Hotărârea nr. 698/2008

privind aprobarea unor masuri pentru realizarea investiTiei „LocuinTe pentru tineri, destinate inchirierii - Calea SAntandreiului intersecTie cu Calea Aradului f.n. – etapa I , str. Balogh Istvan f.n.”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea investiției „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii - Calea Sântandreiului intersecție cu Calea Aradului f.n. - etapa I , str. Balogh Istvan f.n.”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 65638 din 28.08.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea finanțării lucrărilor tehnico-edilitare necesare realizării investiției „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii - Calea Sântandreiului intersecție cu Calea Aradului f.n. - etapa I (str. Balogh Istvan f.n.)”,

Terenul cu nr. cadastral 13073 înscris în CF ndf 85230 este proprietatea municipiului Oradea .

În conformitate cu prevederile art.2.1, alin.(4) și (5) din Legea nr.152/1998 privind înființarea ANL, actualizată,

In temeiul art.36 alin.(2) lit. b), c), d), alin.(4) lit.a), d), alin.(6) lit. a) pct.17, art. 45 alin.(2) lit.a) și art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii - Calea Sântandreiului intersecție cu Calea Aradului f.n. - etapa I , str. Balogh Istvan f.n.”, dupa cum urmează:

Valoarea totală a investiției:

27.893.066,60 RON (inclusiv TVA)

Din care C+M:

23.701.291,50 RON (inclusiv TVA)

Surse de finantare:

Finantare prin ANL:

26.514.811,00 RON (inclusiv TVA)

Din care C+M:

22.511.212,60 RON (inclusiv TVA)

Finantare de la bugetul local:    1.378.255,60 RON (inclusiv TVA)

Din care C+M:               1.190.078,90 RON (inclusiv TVA)

Art. 2. Se aproba realizarea lucrărilor tehnico-edilitare (utilitati) din cadrul investiției „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii - Calea Sântandreiului intersecție cu Calea Aradului f.n. - etapa I(str. Balogh Istvan f.n.)” prin grija Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 1.378.255,60 RON (inclusiv TVA) pentru finanțarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente investiției „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii - Calea Sântandreiului intersecție cu Calea Aradului f.n. - etapa I(str. Balogh Istvan f.n.)”

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primariei Municipiului Oradea

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

  • -  Directia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Agenția Națională pentru Locuințe, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 698


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotararea a fost adoptata cu ,,unanimitate “ voturi pentru.