Hotărârea nr. 696/2008

pentru aprobarea componenTei comisiei de analiza si de soluTionare a contestaTiilor depuse de catre solicitanTii de locuinTe pentru tineri construite prin A.N.L. precum si aprobarea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind reglemen

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

pentru aprobarea componenței comisiei de analiză și de soluționare a contestațiilor depuse de către solicitanții de locuințe pentru tineri construite prin A.N.L. precum și aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind reglementarea cadrului general de repartizare, inchiriere, exploatare și administrare a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 672/2007

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.172277 din data de 26.08.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea componenței comisiei de analiză și de soluționare a contestațiilor depuse de către solicitanții de locuințe pentru tineri construite prin A.N.L. precum și aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului A.N.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 672/2007,

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Tinând cont de prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 816/2005 și Hotărârea de Guvern nr. 592/2006 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 672 din 30.08.2007 privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de repartizare, inchiriere, exploatare și administrare a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L.,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27 septembrie 2007 - privind aprobarea Criteriilor Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri,

În baza art.36 alin.2 lit.c, lit.d, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a pct.5, pct.17, alin.6 lit.e și ale art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de analiză și de solutionare a contestatiilor depuse de către solicitanții de locuințe pentru tineri construite prin A.N.L., în următoarea componență:

 • 1. Biro Rozalia

 • 2. Cherecheș Florica

 • 3. Szabo Jozsef

 • 4. Vulcu Daniel Sorin

 • 5. Dan Octavian

 • 6. Marcel Dragos

 • 7. Roșan Mărioara

 • 8. Beltechi Cristian

 • - presedinte comisie

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - secretar comisie, fara drept vot

Art.2. Se aprobă numirea membrilor supleanți din partea Consiliului Local al municipiului Oradea și ai Administratiei Imobiliare Oradea, care vor face parte din comisia de analiza a contestatiilor:

1. Lipoveanu Adriana Aurora - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • 2. Fleisz Ioan Tiberiu

 • 3. Trifan Valentin

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - membru comisie

Art.3. Comisia de analiză și de solutionare a contestatiilor depuse de către solicitanții de locuințe pentru tineri construite prin A.N.L, numită conform alin.1 si alin.2 din prezenta hotărâre, va avea următoarele competențe și atribuții:

 • a) să analizeze și să solutioneze contestatiile depuse dupa afisarea listei initiale, pentru dezbatere publică, privind punctajul atribuit pentru fiecare solicitant în parte, conform criteriilor-cadru aprobate și avizate conform legii;

 • b) să analizeze, prin sondaj, la cererea oricărei persoane interesate și ori de câte ori este cazul modul în care au fost atribuite punctajele conform criteriilor-cadru aprobate de către Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • c) să analizeze, prin sondaj, la cererea oricărei persoane interesate și ori de câte ori este cazul documentele care au stat la baza încadrării solicitantilor în criteriile de acces la locuinte A.N.L. precum și în criteriile-cadrul de ierarhizare care au fost aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea;

 • d) să adopte măsurile permise de lege, înainte de aprobarea listei de priorități în sedintă de Consiliu Local, atunci când constată că nu au fost atribuite punctajele conform criteriilor-cadru în mod corespunzător sau documentele depuse de solicitanti la dosar nu certifică încadrarea titularilor sau membrilor familiei acestuia în categoriile de persoane care le permite accesul la o locuintă A.N.L.;

 • e) atunci când constată îndeplinirea situațiilor prevăzute la alineatul precedent și înainte de aprobarea listei de repartizare a locuintelor A.N.L. în Consiliul Local al municipiului Oradea comisia poate aproba modificarea listei de priorităti numai pe baza unei justificări temeinic motivate și cu înștiintarea titularului de cerere care se află în astfel de situații;

 • f) comisia va elabora raspunsul către fiecare solicitant de dosar cu cerere depusă privind contestarea punctajului sau alte nelămuriri privind dosarul de locuință; în răspunsul formulat comisia va justifica hotărârea sa pe bază de documente, cu încadrarea în prevederile legale în vigoare și a criteriilor-cadru de ierarhizare care sunt aprobate de Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • g) dupa finalizarea contestațiilor comisia va întocmi lista finală, care va fi supusă aprobării Consiliului Local, conform reglementărilor legale în vigoare;

k) în exercitarea atribuțiilor sale comisia de analiză și de soluționare a contestațiilor depuse pentru locuințele A.N.L. emite hotărâri care sunt adoptate cu votul majoritătii simple din numărul membrilor prezenti la țedințele comisiei;

 • l) comisia se întruneste în sedințe ori de câte ori este cazul la convocarea președintelui de comisie, ședinta comisiei este statutară numai dacă sunt prezenți două treimi din numărul membrilor desemnați de către Consiliul Local;

m) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local Oradea, sau de către Primarul municipiului Oradea prin dispozitie;

Art.4. Se însușește de către Consiliul Local al municipiului Oradea următoarele recomandări formulate de către Corpul de Control al Institutiei Prefectului prin procesul verbal de control nr. 164.008 din 17 iulie 2008 astfel:

 • -   atribuirea punctajelor aprobate conform criteriilor-cadru de repartizare aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27 septembrie 2007 numai pentru titularul cererii care a formulat cererea de atribuire a unei locuinte A.N.L.;

 • -   stabilirea vechimii cererii solicitantului și atribuirea punctajului corespunzător criteriilor-cadru pentru vechimea cererii numai pe bază de adeverintă eliberată de Administratia Social-Comunitară Oradea;

 • -   contractele de închiriere pentru titularii de cerere care au calitatea de chiriaț se vor lua în considerare la stabilirea punctajului conform criteriilor-cadru aprobate de către Consiliul Local, numai dacă sunt avizate de către D.G.F.P.-Bihor;

 • -   suprafața locuibilă de care se va ține cont la stabilirea punctajului conform criteriilor-cadru aprobate de Consiliul Local va fi suprafata locativă respectiv suprafata utilă deținută conform schiței fiecărui apartament de către titularul cererii și definită conform Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare aprobate prin H.G.R. 1275/2000 cu modificările și completările ulterioare;

 • -   aplicarea corectă a criteriului nivelul de studii se va ține cont de ORD. MEC. nr. 5.021/2005 și de faptul că nivelul general de studii în România este dovedit cu foaia matricolă de absolvire, nivelul medii de studii cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de studii postliceale iar nivel de studii superioare prin diplomă de licență sau de absolvire a studiilor postuniversitare;

 • -   pentru criteriul teritorialității se va aplica regula potrivit căruia dacă titularul cererii lucrează în municipiul Oradea atunci nu este obligatoriu ca domiciliul stabil al titularului de cerere să fie în Oradea, iar în care titularul de cerere are locul de munca în Zona Metropolitana, trebuie să aibă domiciliul stabil de minim un an la data depunerii cererii în municipiul Oradea .

Art.5. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administratia Imobiliară Oradea;

 • -  Compartimentul Locuinte-Spatii Comerciale;

 • -  Prefectura Judetului Bihor;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ioan Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr.696


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.