Hotărârea nr. 692/2008

privind acordarea avizului favorabil pentru infiinTarea Spitalului Clinic Municipal Oradea, ca unitate sanitara cu personalitate juridica distincta

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acordarea avizului favorabil pentru înființarea Spitalului Clinic Municipal Oradea, ca unitate sanitară cu personalitate juridică distinctă

Analizând Raportul de specialitate nr. 65440 din 26 august 2008, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune acordarea avizului favorabil pentru înființarea Spitalului Clinic Municipal Oradea, ca unitate sanitară cu personalitate juridică, rezultată din unificarea structurilor următoarelor spitale:

 • -   Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea;

 • -   Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Alexandru Nemeș - senior” Oradea;

 • -   Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea;

 • -   Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea,

Odată cu înființarea noii entități, spitale mai sus menționate se vor desființa ca unități cu personalitate juridică distinctă.

Văzând adresa nr. 9860/25.08.2008, a Ministerului Sănătății Publice - Autoritatea de Sănătate Publică Bihor, înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea, sub nr. 65396/25.08.2008,

În conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 583 din 31 iulie 2008, privind aprobarea unor măsuri în legătură cu sistemul de sănătate publică în Municipiul Oradea;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 2, lit. (c) și (d), ale alin. 5 lit. (a), alin. 6 lit. (a) pct.3 și ale art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acordă avizul favorabil pentru înființarea Spitalului Clinic Municipal Oradea, ca unitate sanitară cu personalitate juridică distinctă, rezultată din unificarea structurilor următoarelor spitale:

 • -   Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea;

 • -   Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Alexandru Nemeș - senior” Oradea;

 • -   Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea;

 • -   Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea;

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea

 • -  Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Alexandru Nemeș - senior” Oradea

 • -   Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea

 • -  Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea

 • -  Autoritatea de Sănătate Publică Bihor

 • -   Ministerul Sănătății Publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 692


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”, 6 voturi ,,impotrivă”, 1 vot ,,abtinere”..