Hotărârea nr. 689/2008

privind aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directa a suprafeTei de 420 mp teren identificat cu nr. cadastral 18345 inscris in CF 90375 Oradea, situat in Oradea, str. VAlcelelor nr. 13, in favoarea lui Pap Bela si Pap Iboly

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 420 mp teren identificat cu nr. cadastral 18345 înscris în CF 90375 Oradea, situat în Oradea, str. Vâlcelelor nr. 13, în favoarea lui Pap Bela și Pap Iboly

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64.776 din 15.08.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 18345 înscris în CF 90375 Oradea, în suprafață de 420 mp, situat în Oradea, str. Valcelelor nr. 13 în favoarea lui Pap Bela și Pap Iboly.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata și completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 și Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 și art.123 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă 14.070 euro cu TVA pentru întreaga suprafață (respectiv de 33,50 euro/mp, cu T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 64.775 din 15.08.2008, pentru terenul situat în Oradea, str. Vâlcelelor nr. 13, având nr. cadastral 18345 înscris în CF 90375 Oradea, în suprafață de 420 mp, în favoarea lui Pap Bela și Pap Iboly.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratiei Imobiliare Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administratia Imobiliara Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Compartiment Achiziții - Valorificări Active;

  • - Pap Bela și Pap Iboly, prin grija Administratiei Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 689


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila