Hotărârea nr. 688/2008

privind aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directa a suprafeTei de 55 mp teren identificat cu nr. cadastral 15077 inscris in CF ndf 87865 Oradea, situat in Oradea, str. Al. Odobescu nr. 1/A, in favoarea lui Valciuc Adrian Doru si sotiei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 55 mp teren identificat cu nr. cadastral 15077 înscris în CF ndf 87865 Oradea, situat în Oradea, str. Al. Odobescu nr. 1/A, în favoarea lui Valciuc Adrian Doru și sotiei Valciuc Dana Simona

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64772 din 15.08.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 15077 înscris în CF ndf 87865 Oradea, în suprafață de 55 mp, situat în Oradea, str. Al. Odobescu nr. 1/A, în favoarea lui Valciuc Adrian Doru și sotiei Valciuc Dana Simona,

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 51 din 31.01.2007 s-a dat acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 55 mp teren identificat cu nr. cadastral 15077 înscris în CF ndf 87865 Oradea, situat în Oradea, Al. Odobescu nr. 1/A, în favoarea lui Valciuc Adrian Doru și sotia Valciuc Dana Simona,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 și Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 și art. 123 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aproba prețul de vânzare în sumă 8.800 euro cu TVA pentru întreaga suprafață (respectiv de 160 euro/mp, cu T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 64.771 din 15.08.2008, pentru terenul situat în Oradea, str. Al. Odobescu nr. 1/A, având nr. cadastral 15077, înscris în CF ndf 87865 Oradea, în suprafață de 55 mp, în favoarea lui Valciuc Adrian Doru și soției Valciuc Dana Simona.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Compartiment Achiziții - Valorificări Active;

  • - dl. Valciuc Adrian Doru și sotia Valciuc Dana Simona, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 688


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.