Hotărârea nr. 686/2008

privind modificarea si completarea HotarArii Consiliului Local nr. 287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor masuri pentru asigurarea transparenTei si eficienTei achiziTiilor publice si infiinTarea Comisiei Municipale de Monitorizare a AchiziTiilor Publice

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței și eficienței achizițiilor publice și înființarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64684 din 14.08.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local nr 287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor măsuri pentru asigurarea transparenței și eficienței achizițiilor publice și înființarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice,

Având în vedere faptul că unii membrii ai Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr 287 din 07.04.2008, nu mai îndeplinesc calitatea de consilieri în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea,

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare,

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.a), c) alin.(3), lit.b), și ale art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.I. Se modifica art..4 lit. (b) din Hotărârea Consiliului Local nr. 287 din 07.04.2008, după cum urmează:

,, art.4 lit. (b) Comisia Municipală de Monitorizare a Achizițiilor Publice (C.M.M.A.P.) este formată din nouă membrii din care fac parte:

 • - Biro Rozalia, viceprimar al municipiului Oradea - în calitate de președinte de comisie;

 • - Cupșa Ioan - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea

 • - Cosma Romulus Pavel - reprezentant al Cosililului Local al Municipiului Oradea

 • - Mureșan Ionel Ovidiu - reprezentant al Cosililului Local al Municipiului Oradea

 • - Szarkozi Zoltan - reprezentant al Cosililului Local al Municipiului Oradea

 • - un reprezentant al Federatiei Patronilor Bihor

 • - un reprezentant al Consiliului Local al Intreprinderilor Mici și Mijlocii

 • - un reprezentant al Camerei de Comert și Industrie Bihor

 • - un reprezentant al Unimpresa Bihor

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • - Administrația Imobiliară Oradea;

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea;

 • - Directia de Evidență Informatizată a Persoanelor;

 • - Clubul Sportiv Municipal Oradea;

 • - Clubul Sportiv de Fotbal FC Bihor Oradea;

 • - S.C. Compania de Apă S.A Oradea

 • - S.C. Electrocentrale S.A.Oradea

 • - R.A. Oradea Transport Local;

 • - Regia Autonomă de Piețe Agrement Salubritate Oradea

 • - S.C. Drumuri Orășenești S.A.;

 • - R.E.R. Ecologice S.A.

 • - unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • - membrii comisiei numiti la art. 1 din prezenta hotarare,

 • - se publica în Monitorul Oficial al Judetului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 28 august 2008

  Nr. 686


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila