Hotărârea nr. 681/2008

privind Stabilirea zonelor unitare de incalzire in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind Stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 171067/20.08.2008 întocmit de Direcția Tehnică -Compartimentul Planificare Investiții prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea,

Având în vedere Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.572/14.07.2008 privind aprobarea Strategiei energetice a municipiului Oradea, soluția 1 - Alimentarea consumatorilor cu energie termică în sistem centralizat prioritar din S.C Electrocentrale Oradea S.A și prin alți producători existenți pe piață în funcție de necesități,

În baza prevederilor art.36 alin (2) lit.d), alin.(6) lit. a) pct. 14, art.45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș te :

Art.1 Se stabilesc zonele unitare de încălzire în municipiul Oradea, dupa cum urmează :

  • 1. Zona deservită de sistemul centralizat de energie termică având ca surse energia termică obținută prin cogenerare și energia geotermală, delimitat prin punctele termice care asigură distribuția agentului secundar.

  • 2.  Zona cu sistemele de încălzire proprie unde nu este realizată sau nu este eficientă realizarea sistemului centralizat de energie termică.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică și S.C Electrocentrale Oradea S.A .

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Direcția Tehnică

-S.C Electrocentrale Oradea S.A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr.681.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotararea a fost adoptata cu ,,unanimitate “ voturi pentru.