Hotărârea nr. 68/2008

Privind acordarea unei diplome ºi a unui premiu de fidelitate în sumã netã 500 RON, familiilor care au împlinit 50 de ani de convieþuire ºi au domiciliul stabil în municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind acordarea unei diplome și a unui premiu de fidelitate în sumă netă 500 RON, familiilor care au împlinit 50 de ani de conviețuire și au domiciliul stabil în municipiul Oradea.

Analizând Raportul de Specialitate nr.540015 din data de 10.12.2007 întocmit de către Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea prin care se solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.233/31.03.2005, în sensul majorării valorii premiului de fidelitate acordat familiilor care au împlinit 50 de ani de conviețuire neîntreruptă și au domiciliul stabil în Oradea, de la suma de 400 RON la suma de 500 RON,

Având în vedere că această valoare nu a mai fost indexată din anul 2005 și datorită faptului că inflația a dus la creșterea prețurilor de pe piață, se impune majorarea sumei de la 400 RON la suma de 500 RON net,

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d), alin.4 lit.a); alin.6 lit.a) pct.2; art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea unei diplome și a unui premiu de fidelitate în sumă netă de 500 RON, familiilor care au împlinit 50 de ani de conviețuire neîntreruptă.

Art.2. Premiul de fidelitate menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, se acordă cu condiția ca familiile să aibă domiciliul stabil în municipiul Oradea iar căsătoria să nu fi fost întreruptă pe parcursul celor 50 de ani de conviețuire.

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.233/31 martie 2005.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.68


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”