Hotărârea nr. 679/2008

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiTie ,,Modernizare alei de circulaTie si platforme in Cimitirul municipal Oradea“.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție „Modernizare alei de circulație și platforme în Cimitirul municipal Oradea“.

Analizând Raportul de specialitate nr. 170626/18.08.2008 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție Modernizare alei de circulație și platforme în Cimitirul municipal Oradea”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin.(4) lit. a), alin. (6) lit. a, pct. 19 din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție ,,Modernizare alei de circulație și platforme în Cimitirul municipal Oradea“, având următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :..................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar : ............................................Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției :

336497 lei / 93913 euro

din care C+M :

284392 lei / 79372 euro

(preț iulie 2008 - euro=3,583 lei)

Eșalonarea investiție INV/C+M Anul I

Capacități :

336497 lei / 284392 lei

  • - modernizare alei

  • - reparații alei

  • - platforme pentru containere 15 buc. Durata de realizare a investiției :

1580 ml

1416 ml

80 mp

6 luni


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local al Primăriei municipiului Oradea sau alte surse legal constituite

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică și Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Tehnică

  • - Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Oradea, 28 august 2008

Nr. 679

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.