Hotărârea nr. 678/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa cuplata P+1 str. Ciheiului nr.154 , nr. cad. 18064- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casă cuplată P+1 str. Ciheiului nr.154 , nr. cad. 18064- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.171551 din data de 22.08.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casă cuplată P+1 str. Ciheiului nr.154 , nr. cad. 18064 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2190/16.05.2008, la solicitarea beneficiarului Costas Floare în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale în regim de înălțime P+1, pe terenul cu nr. cadastral 18064 situat pe str.Ciheiului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sud-estică a localității, pe strada Ciheiului după intersecția cu drumul de centură, spre localitatea Cihei și în vecinătatea loturilor de veterani de pe str. Ciheiluli.. Delimitat spre vest și est de terenuri virane, spre nord de composesoratul de pădure și pășune Seleuș iar spre sud de strada Ciheiului,

Terenul luat în studiu în suprafață de S= 494 mp identificat cu număr cadastral 18064 este inscris in C.F. N DF nr.90088 - Oradea, în favoarea beneficiarului Costas Floare,

Regulamentul de zonare al municipiului Oradea, situează terenul în zona cu funcțiuni de locuire- R2, destinată locuințelor unifamiliale, izolate.

In vecinătatea amplasamentului există o linie electrică de joasă tensiune. Accesul carosabil posibil în zonă este din str. Ciheiului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -Casă cuplată P+1, str. Ciheiului nr.154 , nr. cad. 18064- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei 3 - Plan propuneri - Reglementări:

 • -   Retragerea construcției față de aliniament 8,65m;

 • -   Retrageri laterale: 1,60m de la mejdia dreapta, 1,90m de la mejdia stânga;

 • -  Retragere spate 5,99m;

 • -   Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -  Condiții specifice impuse: spații verzi în suprafață de 270,30mp;

 • -  Indicii de utilizare a terenului: POT maxim propus =35,6% si CUT maxim propus = 0,71.

Accesul carosabil, pietonal la obiectivul propus va fi asigurat din strada Ciheiului. Echiparea tehnico-edilitară: se propune racordarea la utilitățile din zonă (apă, canalizare, energie electrică)

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, Costas Floare, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 28 august 2008

Nr. 678

Ionel Vila