Hotărârea nr. 676/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu–Construire locuinTa P+1(M) nr cadastral 688/4 - zona Nufarului, DN 76

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Construire locuință P+1(M) nr cadastral 688/4 - zona Nufărului, DN 76

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.171383 din data de 21.08.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+1(M) nr cadastral 688/4 - zona Nufărului, DN 76, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.3874/14.11.2007 la solicitarea beneficiarului Hulea Florian, în scopul stabilirii parametrilor tehnici de utilizare a terenului pentru construirea unei case, raportat la drumul de acces nr. cad. 688/1 înscris în proprietatea municipiului, pentru a corespunde propunerilor de dezvoltare a zonei, terenul fiind situat între șoseaua DN 76 și drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul.

Terenul luat în considerare pentru amplasarea locuinței este situat în partea de sud a intravilanului municipiului Oradea, în vecinătatea cartierului Nufărul II, la ieșirea spre Beiuș, în partea de sud a localității, într-o zonă a cărui caracter este reprezentat de funcțiunea de locuire- R2 iar zona arterei de circulație DN76 (E 70) de funcțiunea comercială și de servicii -C4, conform Regulamentului Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000.

Amplasamentul studiat se află cuprins între terenuri proprietatea persoanelor fizice și juridice la nord, est și sud și drumul de exploatare la vest.

Terenul în suprafață de 750mp identificat cu nr. cadastral 688/4 este înscris în CF NDF nr. 4709 - Oradea în favoarea beneficiarului Hulea Florian.

Terenul este viran fără dotări edilitare și fără circulație carosabilă sau pietonală pe suprafața studiată. La ora actuală accesul carosabil posibil în zonă este asigurat din drumul de exploatare existent în zona fermelor agricole Nufărul- Seleuș. In prezent zona nu beneficiază de dotări edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu -Construire locuință P+1(M), nr cad. 688/4 - zona Nufărului, DN 76,cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   regim de inălțime P+1 (M);

Condiții de ocupare teren:

  • -   Limita de implantare a construcției 2,50,0m de la trotuarul străzii interioare ;

  • -   Retrageri laterale : 1,0m de la , mejdia stânga și 17,0m de la mejdia dreapta ;

  • -   Retragere spate : 6,0m ;

  • -  POTmax = 40% CUT max = 0,80 ;

  • -   Parcaj obligatoriu : minim 1 loc/unitate de locuit ;

  • -   Condiții specifice impuse: spații verzi minim 10% din suprafața terenului

Accesul la parcelă se va realiza din strada longitudinală existentă pe nr. cad. 688/1 cu prospect de 11,0m (carosabil, rigole, trotuare) respectiv lățime de 5,50m pe partea beneficiarului, care leagă șoseaua DN 76 și drumul de exploatare existent spre zona fermelor agricole Seleuș -Nufărul.

Echiparea tehnico-edilitară: pentru alimentarea cu energie electrică se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă; alimentarea cu apă se va realiza prin puț forat iar pentru canalizarea apelor menajere uzate se propune amenajarea unui rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Hulea Florian prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 28 august 2008

Nr. 676

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.

SECRETAR

Ionel Vila