Hotărârea nr. 674/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinTa unifamiliala P+M str. Apelor nr. 41, nr. cad.17655- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință unifamilială P+M str. Apelor nr. 41, nr. cad.17655- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.171385 din data de 21.08.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință unifamilială P+M str. Apelor nr. 41, nr. cad.17655- Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.2109/13.05.2008, la inițiativa beneficiarilor Nicolae Ionel Sorin și Nicolae Monika în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei clădiri de locuit pe strada Apelor nr.41, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare,

Terenul studiat este situat în intavilanul localității, în partea nord-vest, în cartierul Episcopia în apropierea intersecției străzii Apelor cu str. Prislopului.

Terenul, proprietatea beneficiarului, se învecinează cu terenuri proprietate particulară construite cu case izolate în general în regim mic de înălțime și cu o densitate ponderată și str. Apelor. In prezent pe teren, la frontul străzii Apelor se află o construcție în regim parter, având destinația de locuință. Circulația principală în zonă se desfășoară pe str. M. Corvin și str. Apelor .

Terenul identificat cu nr. cad. 17655 în suprafață de 1130mp este înscris în C.F. N.D.F. nr. 89677- Oradea, în favoarea beneficiarului Nicolae Ionel și soția Nicolae Monika ca teren intravilan cu casă.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1a - zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m. Pe teren există amplasată o casă de locuit care se va menține.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și energie electrică .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință unifamilială P+M, str. Apelor nr. 41, nr. cad.17655-Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de înălțime P+M;

Regimul de aliniere față de stradă: amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei 05A-Reglementări:

  • -   limita de implantare : 26,14m de la strada Apelor ;

  • -   retrageri laterale: min. 2,90 m de la mejdia stânga; min. 1,00m față de mejdia dreapta;

  • -  indicii de utilizare a terenului POT propus = 21,20% si CUT propus = 0,30 se încadrează în POT max= 35% și CUT max.=0,5;

In această etapă nu se modifică profilul caracteristic al străzii Apelor de servire a parcelei, beneficiarii PUD-ului se obligă să cedeze terenul necesar reglementării străzii la profil de 12,00m în momentul demolării construcției existente la frontul străzii.

  • -   dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Nicolae Ionel Sorin si Nicolae Monika prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 28 august 2008

Nr. 674

Ionel Vila