Hotărârea nr. 671/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala D+P+M, strada Izvorului nr. 35A, nr. cad. 16573 Etapa II – Reglementare parcela

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială D+P+M, strada Izvorului nr. 35A, nr. cad. 16573 Etapa II - Reglementare parcelă

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.170604 din data de 18.08.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială D+P+M, strada Izvorului nr. 35A, nr. cad. 16573 Etapa II -Reglementare parcelă, elaborat la inițiativa beneficiarului dl. Brindas Sorin, în vederea reglementării condițiilor de amplasare a unei case pe terenul situat pe strada Izvorului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul în suprafață totală de 205,0 mp identificat cu nr. cad. 16573 înscris în C.F.N. nr.87886- Oradea, se află in proprietatea beneficiarului Brindas Adrian Sorin.

Terenul studiat este situat în intavilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul proprietatea beneficiarului este situat pe str. Izvorului. Se învecineaza cu terenuri proprietate particulară amplasate pe str. Izvorului și, la limita sudică, cu Pârâul Sălbatic. In vecinatatea zonei există case în general în regim mic de înălțime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R2 reglementează funcțiunea de locuire destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială D+P+M, strada Izvorului nr. 35A, nr. cad. 16573, Etapa II - Reglmentare parcelă, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate:

 • -  construire casă de tip izolat, în regim de înălțime propus D+P+M;

 • -   amplasarea construcției pe parcela studiată se va face în interiorul limitelor de implantare prevăzute în planșa U3 -Reglementări;

 • -  Clădirea se va amplasa pe aliniamentul str. Izvorului;

 • -   retragere lateral stânga: 0,60m;

 • -   retragere spate: minim 5,0m de la limita albiei minore a Pârâului Sălbatic;

 • -  POTpropus = 38,20%, CUT = 1,0;

Organizarea circulației: Prospectul străzii Izvorului s-a reglementat în dreptul parcelei beneficiarului prin hotărârea consiliului local nr. 512/2007și nr. cad. 16572 înscris în favoarea municipiului Oradea cu destinația de drum.

 • -   Asigurarea utilităților: dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în

zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Brindas Adrian Sorin, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 28 august 2008

  Nr. 671


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.