Hotărârea nr. 670/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinTa – Etapa I - Reglementare acces, - Episcopia Bihor, zona str. CAntareTului, nr. cad. 11033 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință

- Etapa I - Reglementare acces, - Episcopia Bihor, zona str. Cântărețului, nr. cad. 11033 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.170603 din data de 18.08.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință - Etapa I - Reglementare acces, - Episcopia Bihor, zona str. Cantărețului, nr. cad. 11033 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Herchi Carmen, în baza certificatului de urbanism nr. 2415/27.06.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit in zona străzii Cântărețului si reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul studiat este situat in intavilanul localității, conform adeverinței de intravilan nr. 104567/2007, în partea nord-vestică, în zona de dealuri a municipiului Oradea, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Accesul la terenul beneficiarului este rezolvat din str. Cântărețului, pe drumul comunal identificat cu nr. topo. 3578 și 2962 , conform adresei nr. 3896/12.10.2007 emisă de AIO- Serviciul patrimoniu.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață de 400,0 mp identificat cu nr. cadastral 11033 înscris in C.F. N.D.F. nr. 85071 - Oradea se află în proprietatea beneficiarei Herchi Carmen, ca teren intravilan.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1b, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Zona este lipsită de echipare tehnico- edilitară, există doar rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință - Etapa I - Reglementare acces, - Episcopia Bihor, zona str. Cântărețului, nr. cad. 11033 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   Lărgirea drumului comunal identificat cu cu nr. topo.3578 și 2962 și transformarea acestuia în stradă de categoria III, în conformitate cu reglementările PUG municipiul Oradea;

  • -   Profilul transversal al străzii ce deservește parcela va fi de 12,0m: carosabil 7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți conformplanșei 3/U - Obiective de utilitate publică și 4/U- Plan Reglementări;

  • -   Strada propusă pentru lărgire pe lățimea de 12,0m, în speță constituirea jumătății din dreptul parcelei beneficiarului, cu o lățime de 6,0m urmând ca latura opusă să facă obiectul altor PUD-uri, se va constitui din:

  • -  actualul drum comunal cu nr. topo.3578 si 2962;

  • -  cota parte din terenul cu nr. cad. 11033 înscrisă în C.F. N.D.F. nr. 85071 - Oradea în favoarea beneficiarei D-na.

Herchi Carmen, ca teren intravilan.

  • -  Terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD planșa 3/U - Obiective de utilitate publică; In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, Herchi Carmen prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 28 august 2008

Nr. 670

Ionel Vila