Hotărârea nr. 67/2008

privind aprobarea elaborãrii unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona centralã a municipiului Oradea, a studiului geotehnic ºi evaluarea terenului in suprafaþã de 3.456 mp situat in Oradea, str. Independenþei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona centrală a municipiului Oradea, a studiului geotehnic și evaluarea terenului in suprafață de 3.456 mp situat in Oradea, str. Independenței.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.51.605 din 31 ianuarie 2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea evaluării și întocmirii studiului geotehnic pentru terenul in suprafață de 3.456 mp situat in Oradea, str. Independenței.

Conform CFndf 85161, 3778 și 4030, terenul identificat cu nr. cad 4806, 4807 și 4808/2 in suprafață totală de 3.456 mp este proprietate a Municipiului Oradea .

În vederea implementării proiectului “Clădire multietajată - str. Independenței, Oradea”, este necesar a se elabora Studiul geotehnic și evaluarea proprietății imobiliare de către persoane juridice autorizate.

În conformitate cu prevederile temeiul art. 36 alin.(2) lit. b) si c), alin (4) lit. d), alin (5) lit. c), alin (6) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona centrală a municipiului, a studiului geotehnic si evaluarea terenului in suprafață de 3.456 mp, identificat cu nr. cad 4806, 4807 și 4808/2 înscrise in CFndf 85161, 3778 și 4030, situat in Oradea, str. Independenței

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Patrimoniu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.67.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ionel Vila