Hotărârea nr. 669/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit D+P+M – Etapa I - Reglementare acces, str. Adevarului nr.107 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit D+P+M -Etapa I - Reglementare acces, str. Adevărului nr.107 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.170602 din data de 18.08.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit D+P+M - Etapa I - Reglementare acces, str. Adevărului nr.107 - Oradea ,elaborat la inițiativa beneficiarilor Faur Estera și Faur Daniel, în baza certificatului de urbanism nr. 3515/11.10.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit pe parcela cu nr. cad. 11280, situată pe strada Adevărului nr.107 și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul destinat amplasării obiectivului are suprafața totală de 1000,00 mp este identificat cu nr. cadastral 18817 înscris în C.F. NDF nr. 92283 - Oradea și nr. cad. 18818 înscris în C.F. NDF nr. 92284 - Oradea în favoarea lui Romancsak Daniel, Romancsak Roza, Romancsak Victor și Faur Estera.

Terenul studiat este situat în intavilanul localității, în partea nord - estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe latura nordică a străzii Adevărului, într-o zonă reprezentată de funcțiunea de locuire.

In prezent pe terenul destinat amplasării obiectivului se află o construcție cu destinația locuință în regim parter și o construcție anexă care urmează să fie demolată.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Circulația în zonă se desfasoară pe strada Adevărului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețea de alimentare cu apă și canalizare și rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit D+P+M - Etapa I - Reglementare acces, str. Adevărului nr.107 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   Lărgirea străzii Adevărului la un profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole si trotuar), cu destinația de drum public, conform planșei U03 - Circulația terenurilor si U02- Reglementări;

  • -   Strada Adevărului lărgită, pe lățimea de 12,0m ( 6,0m din ax pe partea beneficiarului ), se va constitui din:

  • -  strada Adevarului existentă;

  • -  parcela cu nr. cad.18818 înscris în C.F.N. nr.92284-Oradea, aflată în proprietatea lui Romancsak Daniel, Romancsak Roza, Romancsak Victor și Faur Estera.

Parcela de teren cu nr. cad. 18818, destinată lărgirii străzii Adevărului se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform PUD planșa U03 - Circulția terenurilor și ofertei de donație nr. 1089/06.08.2008. In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Faur Estera si Faur Daniel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 28 august 2008

Nr. 669

SECRETAR

Ionel Vila