Hotărârea nr. 667/2008

privind aprobarea P.U.D.-LocuinTa de serviciu si imprejmuire. Etapa I - Reglementare acces din str. Plaiului nr.15/A,nr. cad. 17887 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea P.U.D.-Locuință de serviciu și împrejmuire. Etapa I - Reglementare acces din str. Plaiului nr.15/A,nr. cad. 17887 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.170453 din data de 15.08.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.D.-Locuință de serviciu si împrejmuire. Etapa I - Reglementare acces din str. Plaiului nr.15/A, nr. cad. 17887 -Oradea,elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2005/9.05.2008, la solicitarea beneficiarului SC Oraconvi SRL în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe de serviciu pe terenul cu nr. cadastral 17887 situat pe str. Plaiului nr.15/A, a reglementării accesului la teren, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intavilanul localității, în partea nord-est, în zona de dealuri a municipiului Oradea, între străzile Rozelor și Adevărului, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul, proprietatea beneficiarilor, este delimitat la vest și sud de un șanț, la est se învecinează cu teren proprietate particulară fără construcții, iar la nord parcela este adiacentă străzii Plaiului .

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m.

Terenul luat în studiu este parcela cu număr cadastral 17887 în suprafață de 1020mp înscris în C.F.N nr.68721-Oradea, aflat în proprietatea beneficiarului SC Oraconvi SRL, ca teren intravilan.

Circulația în zonă se desfasoară pe strada Plaiului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona nu este deservită de rețea de alimentare cu apă sau de canalizare, există rețea de energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință de serviciu și împrejmuire. Etapa I - Reglementare acces str. Plaiului nr.15/A- Oradea, conform documentației tehnice anexate:

  • -   Lărgirea străzii Plaiului si transformarea în stradă de categoria III, în conformitate cu reglementările PUG municipiul Oradea;

  • -   Profilul transversal al străzii Plaiului va fi de 12,0m: carosabil 7,0m, rigole si trotuare pe ambele părți conform planșei U/4-Circulația terenurilor și U/5- Profil transversal drum;

  • -   Strada Plaiului propusă pentru lărgire pe lățimea de 12,0m, în speță constituirea jumătății din dreptul parcelei beneficiarului, cu o lățime de 6,0m urmând ca latura opusă să facă obiectul altor PUD-uri, se va constitui din:

  • -   actuala stradă Plaiului;

  • -  cota parte din terenul cu nr. cad. 17887 înscris în C.F.N nr.68721- Oradea, aflat în proprietatea beneficiarului, conform planșei U4- Circulația terenurilor;

Terenul destinat extinderii străzii în suprafață de S= 156,65mp se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD planșa U/5- Circulația terenurilor; In urma acceptării donației și trecerii terenului in proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC ORACONVI SRL prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 28 august 2008                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 667                                                                     SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.                                                                              Ionel Vila