Hotărârea nr. 666/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa de locuit P+M str.Nojoridului nr. cad.18085 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa de locuit P+M str.Nojoridului nr. cad.18085 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.170454 din data de 15.08.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Amplasare casa de locuit P+M str.Nojoridului nr. cad.18085 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Coita Florin si Coita Dorina în baza certificatului de urbanism nr.3164/31.08.2007 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe în regim de înălțime P+M pe str. Nojoridului nr.cad.18085, echiparea cu utilități edilitare, circulația juridică a terenurilor și rezolvarea circulației carosabile și pietonale.

Terenul studiat este situat în intavilanul localității, în partea de sud a municipiului, în cartierul Nufărul la intersecția străzilor Nojoridului și Apateului. Zona este reprezentată de funcțiunea de locuire, în vecinătate existând case în general în regim de înălțime parter sau parter și mansardă.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R3a, destinată locuințelor unifamiliale sau pentru două familii în sistem izolat, cuplat sau înșiruit,

Terenul studiat în suprafață totală de 388mp, s-a identificat cunr. cad. 18085 și este înscris în CF NDF nr.90136 -Oradea în favoarea beneficiarului Coita Florin și soția Coita Dorina.

Terenul este amplasat adiacent intersecției străzilor Nojoridului și Apateului, la vest fiind învecinat cu altă parcelă aflată în proprietate privată. In prezent pe terenul studiat nu există construcții.

Circulația în zonă se desfășoară atât pe strada Apateului cât și pe strada Nojoridului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețele de alimentare cu energie electrică și apă și rețea de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin. 5 lit.c) și art.45 alin. 2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă de locuit P+M str.Nojoridului nr. cad.18085 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  construcție cu destinația locuință în regim de înălțime P+M, cu acces din str. Apateului nr. 18 Amplasarea construcțiilor se va face în limitele stabilite prin PUD,planșa A 3, -Reglementări urbanistice: Retrageri propuse:

  • -  Construcția se va amplasa pe aliniamentul str. Nojoridului și la 2,0m de aliniamentul străzii Apateului;

  • -   Față de intersecția străzii Nojoridului cu str. Apateului, se va retrage cca. 6,0m;

  • -   Indicii de utilizare a terenului: POT propus = 35% si CUT propus = 0,60;

  • -   Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

  • -   Condiții specifice impuse: spații verzi minim 10% din suprafața lotului;

Organizarea circulației: - Accesul atât pietonal cât și carosabil, la obiectivul propus, se propune din strada Apateului, printr-o bretea semicarosabilă. Profilul actual al străzii Apateului în zona parcelei este de 16,50 m iar profilul str. Nojoridului este de 11,00m, nu se propune modificarea profilului caracteristic al străzilor;

Echiparea tehnico - edilitară: racordarea la rețelele existente în zonă: canalizare, alimentarea cu apă și energie electrică.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Coita Florin si Coita Dorina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 august 2008

Nr. 666

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.