Hotărârea nr. 658/2008

privind aprobarea unor masuri de reducere a costurilor cu datoria publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

RO 4230487

H O T Ă R Â R E A

Nr. 658 din 28 august 2008privind

aprobarea unor măsuri de reducere a costurilor cu datoria publică

Analizand raportul de specialitate nr. 171395 din 21.08.2008 prin care Directia Economica - Serviciul Buget, Salarizare propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri de reducere a costurilor cu datoria publică,

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

constatând necesitatea de a reduce costurile cu datoria publică,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b) și alin. (4) lit.a), b), ale art. 45 alin. (2) lit.a), b), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea adoptă prezenta hotărâre.

Art.1 Se aprobă în scopul reducerii costurilor cu datoria publică, utilizarea sumei de 13.401.500 euro netrase din împrumutul contractat de Municipiul Oradea cu DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG conform contractului de credit nr. 100.625 din data de 20 03.2008 pentru rambursarea unei părți din împrumutul contractat cu Banca Comerciala Romana (contract nr. 100.003 din 01.06.2005).

Art.2 Se revocă art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr.531/2008 privind aprobarea contractului de credit și a contractului de garanție reală mobiliară, încheiate cu DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG pentru finanțarea achiziției de autobuze pentru transportul urban de călători în municipiul Oradea și aprobarea refinanțării parțiale (suma de 14.300.000 euro) a creditului în sumă de 26.350.000 euro contractat de Municipiul Oradea cu DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG pentru finanțarea achiziției de tramvaie.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4 Prezenta hotarare se comunica cu :

  • •  Directia Economica

  • •  DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG, prin grija Directiei Economice

  • •  Banca Comerciala Romana, prin grija Directiei Economice

  • •   se publică în Monitorul Oficial al judetului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila