Hotărârea nr. 656/2008

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008

Analizând Raportul de Specialitate nr. 170905 din 19.08.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2008 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare,

In temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin.(4) lit.a) și art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea cheltuielilor bugetului local al municipiului Oradea după cum urmează:

Nr. crt.

Explicație / obiectiv

Propunere (mii lei)

Cheltuieli

0,00

1

Cap.51.02 - Autorități executive

+108,04

- alte transferuri curente interne

+108,04

2

Cap.54.02 - Alte servicii publice generale

+67,40

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii

+67,40

3

Cap. 74.02 - Protectia mediului

- 67,40

- apă,canal,salubritate

-67,40

4

Cap.81.02 - Combustibili și energie

-108,04

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-108,04

Art.2. Se aprobă suplimentarea posturilor personalului nedidactic, după cum urmează:

  • •   pentru Grupul Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” a: - 1 post - paznic

- 1 post - îngrijitor curățenie

  • •   pentru Grădinița cu program prelungit nr. 46 Oradea a: - 1 post - spălătoreasă

Art.3. Se rectifică creditele bugetare alocate programelor Casei de Cultură a Municipiului Oradea, după cum urmează:

Program

Valoare inițială (mii lei)

Valoare propusă (mii lei)

Influențe

Fereastra spre Europa” - ediția III

70

50

-20

Biblia orădeană

0

20

+20

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică

  • -   Direcția Juridică

  • -   Grupul Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu”, prin grija Directiei Economice

  • -   Grădinița cu program prelungit nr. 46 Oradea, prin grija Directiei Economice

  • -  Casa de Cultura a municipiului Oradea, prin grija Directiei Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 656


CONTRASEMNEAZA SECRETAR Ionel Vila

Hotararea a fost adoptata cu ,,unanimitate” voturi pentru.