Hotărârea nr. 652/2008

privind aprobarea unor masuri fiscale de anulare a majorarilor de intArziere aferente taxei pentru eliberarea autorizaTiei privind desfasurarea activitaTii de alimentaTie publica datorata pentru anul 2007 in cazul contribuabililor persoane juridice

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea unor măsuri fiscale de anulare a majorărilor de întârziere aferente taxei pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică datorată pentru anul 2007 în cazul contribuabililor persoane juridice

Analizând Raportul de Specialitate nr.170367/15.08.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri fiscale de anulare a majorărilor de întârziere aferente taxei pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică datorată pentru anul 2007 în cazul contribuabililor persoane juridice,

Luând în considerare Legea 343/2006 prin care a fost instituită taxa datorată pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, baruri și restaurante și care poate fi în sumă de până la 3000 lei.

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 968/2006 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2007, prin care taxa datorată pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, baruri și restaurante a fost instituită la nivelul sumei de 1200 lei având termen scadent 31.12.2007.

In temeiul art. 125, alin. (2 ), lit.d din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art.7 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 43 /2007 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice pe anul 2007,

In baza art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4), lit.c și art.45 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă anularea majorărilor de întârziere aferente taxei de eliberare autorizație privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru agenții economici care au achitat-o sau o vor achita integral până la data de 31.10.2008.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 652


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila