Hotărârea nr. 651/2008

privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe cladiri, in suma de 81.294 lei, datorat bugetului local de catre S.C. CIMARSON SRL Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe clădiri, în sumă de 81.294 lei, datorat bugetului local de către S.C. CIMARSON SRL Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.167.028, din data de 14 august 2008, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii la plata a impozitului pe clădiri, pentru investitii de locuinte, în sumă de 81.294 lei, datorat bugetului local pe anul de către S.C. CIMARSON SRL Oradea,

Având în vedere adresele nr. 167028/31.07.2008 și 167962/14.08.2008 prin care S.C. CIMARSON SRL solicita aprobarea scutirii la plata a impozitului pe clădiri, pentru investitia efectuata și receptionata de pe strada Erofte Grigore nr. 1B constând în ,,Ansamblu Rezidențial P+2-8+M” cu o valoare de inregistrare în contabilitatede 10.573.499,89 RON. S.C. CIMARSON SRL are sediul social în Oradea, str. M, Kogalniceanu, nr. 21, ap. 1 și este reprezentată legal de către d-nul Sonea Ciprian în calitate de director general.

Ansamblul Rezidential cuprinde: 19 garaje cu o val. de inv. de 319.099.59 lei (92.492,63 euro), 19 boxe cu o val. de inv. de 44.011,75 lei (12.757,03 euro), 5 spații comerciale cu o val. de inv. de 971.174,61 lei (281.499,89 euro), 74 apartamente cu o val. de inv. de 9.239.213,94 lei (2.678.033,03 euro).

Conform constatării organului fiscal, întrucât investiția de locuinte este în valoare de peste 500.000 euro, respectiv de 2.678.033,03 euro, se ideplinește condiția de acordare a scutirii la plata a impozitului pe clădiri, de natura locuințelor, prevazuta de art. 6 lit.c) din Regulamentul de acordare a facilităților fiscale,

Conform Declarației de impunere a Ansamblului Rezidential, impozitul pe clădiri datorat de către societate pe anul 2008, pe perioada iunie - decembrie 2008, tinând cont de data Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 328/28.05.2008, este în sumă totalăa de 93.747,44 lei și se compune din: impozit pe clădiri - apartamente - 81.294,07 lei, impozit pe clădiri - alte investiții - 12.453,35 lei, respectiv un impozit total - 93.747,44 lei,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 845/31.10.2007, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, de natura locuințelor, în suma de 81.294 lei, datorat bugetului local pe anul 2008, de către S.C. CIMARSON SRL Oradea, până la vânzarea lor, dar nu mai mult de 3 ani de la recepția investiției, pentru imobilul situat în Oradea, str. Erofte Grigore nr. 1B.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  S.C. CIMARSON SRL Oradea, prin grija Directiei Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 651


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila