Hotărârea nr. 649/2008

privind aprobarea transmiterii fara plata, in proprietatea Parohiei Reformate Steaua, a suprafeTei de 763 / 964 mp inscrisa in CF NR. 8015 Oradea cu nr. topo 9283, teren situat in Oradea str. Teiului nr. 2

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

9

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea transmiterii fără plată, în proprietatea Parohiei Reformate Steaua, a suprafeței de

763 / 964 mp înscrisă în CF NR. 8015 Oradea cu nr. topo 9283, teren situat în Oradea str. Teiului nr. 2

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 65466 din 26.08.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea transmiterii fără plată, în proprietatea Parohiei Reformate Steaua a suprafeței de 763 / 964 mp înscrisă în CF NR. 8015 Oradea cu nr. topo 9283, teren situat în Oradea str. Teiului nr. 2,

Parohia Reformată Steaua deține în folosință gratuită cota de 763 / 964 mp înscrisă în CF NR. 8015 Oradea cu nr. topo 9283 în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 330/29.11.2000 și 781/29.07.2004. Diferența de 201 / 964 mp din nr. topo 9283 și construcția notată în CF 8015 Oradea sunt deținute de Parohie în proprietate.

Terenul a fost atribuit în folosință gratuită Parohiei în vederea extinderii bisericii.

Având în vedere prevederile art. 1 al Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitatilor de cult,: “ Imobilele aflate în proprietatea statului ori a unităților adminisiraiiv-ieriioriale. care au fost atribuite în folosință gratuită cultelor religioase după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fără plată în proprietatea unităților de cult deținătoare, în condițiile prezentei legi”.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba transmiterea fără plată, în proprietatea Parohiei Reformate Steaua, a suprafeței de 763 / 964 mp înscrisă în CF NR. 8015 Oradea cu nr. topo 9283, teren situat în Oradea str. Teiului nr. 2.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Licitatii Valorificare Active

  • •  Parohia Reformată Steaua, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 28 august 2008

Nr. 649


CONTRASEMNEAZA SECRETAR Ionel Vila