Hotărârea nr. 648/2008

privind aprobarea iniTierii unei HotarAri de Guvern pentru trecerea cu titlu gratuit a imobilului, teren in suprafaTa de 121,29 ha si a cladirilor aflate pe acesta, situate in Oradea, soseaua Borsului, din proprietatea publica a Statului RomAn si adminis

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea inițierii unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea cu titlu gratuit a imobilului, teren în suprafață de 121,29 ha și a clădirilor aflate pe acesta, situate în Oradea, șoseaua Borșului, din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Agenției Domeniilor Statului, în proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 65319/25.08.2008 prin care Administratia Imobiliară Oradea propune aprobarea inițierii unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea cu titlu gratuit a imobilului, teren în suprafață de 121,29 ha și a clădirilor aflate pe acesta, situate în Oradea șoseaua Borșului, din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Agenției Domeniilor Statului, în proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Imobilele sus menționate sunt administrate de către Agenția Domeniilor Statului în temeiul H.G.R nr. 517/1999 și a H.G.R. nr. 776/1999 pentru completarea H.G.R. nr. 517/1999,

Ținând seama de faptul că Agenția Domeniilor Statului a concesionat aceste imobile Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Bihor cu sediul în Oradea, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 1,

Luând în considerare prevederile art. 9 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă inițierea unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea cu titlu gratuit a imobilului teren în suprafață de 121,29 ha și a clădirilor aflate pe acesta, situate în Oradea, șoseaua Borșului, din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Agenției Domeniilor Statului, în proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public municipal.

Art.2 Construcțiile și terenul menționate la art. 1 din prezenta hotărâre sunt identificate conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Juridică

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •  Agenția Domeniilor Statului, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ioan Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 648


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”.

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 648/2008

Datele de identificare ale imobilelor construcții, aflate în proprietatea publică a statului care se transmit din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publica a Municipiului Oradea

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Poziția din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului, conform Hotărârii Guvernului nr.45/2003

Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit

1.

Mun.Ora dea

Jud.Bihor

Ministerul Agriculturii Rurale, Academia de Științe Agricole și Șilvice”Gh. lonescu Sisești”,

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Pomicolă Oradea

Municipiul

Oradea

nr.M.F. 116402

Șopron, cărămidă, acoperiș țiglă, 624 mp

nr.M.F. 116438

Stație pompare, cărămidă, 20 mp

nr.M.F. 116443

Dormitor comun, 107 paturi

nr.M.F. 116449

Sediu fermă pepinieră, cărămidă, 296 mp

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 648/2008

Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului care trec în domeniul public al Municipiului Oradea

Tarl

a

Parcelă

Total

Arabil

Fn.Ps

Pepin.Lv

Total agr.

Dr.

Cc.

Ape HCN

Czi

Total neagr.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

F.8

121,29

26,14

85,28

111,4

4,00

2,41

3,46

9,87

197

2754

17,14

17,14

17,14

197

2755

0,26

0,26

0,26

197

2756

0,24

0,24

0,24

198

2757/1

5,73

5,73

5,73

198

2757/2

3,75

3,75

3,75

198

2758

0,15

0,15

0,15

199

2759

0,28

0,28

0,28

199

2760

0,15

0,15

0,15

199

2763

11,67

11,67

11,67

199

2764

0,11

0,11

0,11

199

2765

0,99

0,99

0,99

199

2766

0,99

0,99

0,99

200

2768

3,00

3,00

3,00

200

2769

10,70

10,70

10,70

200

2771

0,07

0,07

0,07

201

2773

1,17

1,17

1,17

201

2772

3,40

3,40

3,40

202

2779

2,60

2,60

2,60

202

2781

0,17

0,17

0,17

202

2782

0,27

0,27

0,27

203

2794

11,71

11,71

11,71

203

2795

0,13

0,13

0,13

203

2796

0,21

0,21

0,21

204

2806

10,46

10,46

10,46

205

2809

0,45

0,45

0,45

205

2810

2,63

2,63

2,63

205

2815

12,37

12,37

12,37

205

2807

0,39

0,39

0,39

205

2808

0,10

0,10

0,10

205

2817

2,63

2,63

2,63

205

2818

0,34

0,34

0,34

205

2819

0,37

0,37

0,37

206

2820

5,25

3,95

1,30

5,25

206

2821

0,50

0,50

0,50

206

2822

0,69

0,69

0,69

207

2823

0,66

0,66

0,66

208

2841

6,10

6,10

6,10

208

2850

2,00

2,00

2,00

596/2

1,46

1,46

1,46

TOTAL SCDP BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

*

121,29

26,14

85,28

111,4

4,0 0

2,41

3,46

9,87

) Suprafață înregistrată la Ministerul Economiei și Finanțelor cu nr. MF 116509

Index de termeni, cuprinzand simbolurile categoriilor si subcategoriilor de folosinta :

Fn.Ps. : Fanete, Pasuni ,

Pepin.Lv. : Pepiniera pomicola , Livada ,

Total Agr. : Total agricol ,

Dr. : Drumuri de exploatare ,

Cc. : Cladiri, Constructii si curti ,

Ape HCN : Ape si Stuf, Canale , Czi : Constructii, Zone de intoarcere, Total Negr. : Total neagricol.