Hotărârea nr. 647/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui Gergely Attila si soTia Gergely Erzsebet - Helena, reprezentAnd suprafaTa de 71 mp teren identificat cu nr. cadastral 17.080, inscris in C.F. 89.348 Oradea, situat in Oradea str. I. Alexi, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Gergely Attila și soția Gergely Erzsebet - Helena, reprezentând suprafața de 71 mp teren identificat cu nr. cadastral 17.080, înscris în C.F. 89.348 Oradea, situat în Oradea str. I. Alexi, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 65120 / 21.08.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 71 mp teren identificat cu nr. cadastral 17.080, înscris în C.F. 89.348 Oradea, situat în Oradea str. I. Alexi, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 563/14.07.2008, în vederea reglementării accesibilității pe parcela destinată locuirii identificată cu nr cadastral 17.079 Oradea, se solicită reglementarea profilului străzii I. Alexi în dreptul parcelei studiate, prin lărgirea strazii la un prospect de 12 m lațime, 6,0 m din ax pe partea beneficiarului, urmând ca terenul cu destinația de ”drum” să fie cedat domeniului public.

Conform Actului de lotizare și ofertă de donație imobiliară autentificată cu nr. 762 din 19.02.2008, dl. Gergely Attila și soția Gergely Erzsebet - Helena, donează Municipiului Oradea suprafața de 71 mp, teren identificat cu nr. cadastral 17.080, înscris în C.F. 89.348 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d” alin.(5) lit. ,,a”, alin.(6) lit,,a” pct.13, art.45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se acceptă donația d-lui Gergely Attila și soția Gergely Erzsebet - Helena, reprezentînd suprafața de 71 mp teren identificat cu nr. cadastral 17.080, înscris în C.F. 89.348 Oradea, situat în Oradeastr. I. Alexi.

(2) Donația prevăzută la alin.1 se acceptă condiționat de achitarea de către dl. Gergely Attila și soția Gergely Erzsebet - Helena, a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • • Administratia Imobiliară Oradea

  • • Instituția Arhitectului Șef

  • • Serviciul Patrimoniu

  • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • • Dl. Gergely Attila prin grija Serviciului Patrimoniu

  • • SC Compania de Apa Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 647


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.