Hotărârea nr. 641/2008

privind acceptarea donaTiei d-lui Kis Barna si soTia Kis Eva, reprezentAnd suprafaTa de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18458, inscris in C.F. 92502 Oradea, situat in Oradea str. Paleului, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind acceptarea donației d-lui Kis Barna și soția Kis Eva, reprezentând suprafața de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18458, inscris în C.F. 92502 Oradea, situat în Oradea str. Paleului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64658/14.08.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18458, înscris în C.F. 92502 Oradea, situat în Oradea str. Paleului, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 464/22.05.2008, se propune modernizarea str. Paleului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii, să se cedeze domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1034/04.08.2008, dl. Kis Barna și soția Kis Eva, donează Municipiului Oradea suprafața de 13 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18458, înscris în C.F. 92502 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”,,d”, alin.( 5) lit.,,a”, alin.(6) lit.a, pct. 13, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se acceptă donația d-lui Kis Barna și soția Kis Eva, reprezentând suprafața de 13 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18458, înscris în C.F. 92502 Oradea, situat în Oradea str. Paleului .

(2) Donația prevăzută de alin.1 se acceptă condiționat de achitarea de către dl. Kis Barna și soția Kis Eva a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Kis Barna prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apa Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 641


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.