Hotărârea nr. 640/2008

privind acceptarea donaTiei S.C. FMZ DEVELOPMENT RO S.R.L., reprezentAnd suprafaTa de 768 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18464 inscris inC.F. 92536 Oradea, situat in Oradea str. Borsului, cu destinaTia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației S.C. FMZ DEVELOPMENT RO S.R.L., reprezentând suprafața de 768 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18464 inscris înC.F. 92536 Oradea, situat în Oradea str. Borșului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64657/ 14.08.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 768 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18464 înscris în C.F. 92536 Oradea, situat în Oradea str. Borsului, cu destinația de “drum public”.

Prin Hotarîrea Consiliului Local Oradea nr. 545/14.07.2008, se propune modernizarea girației care asigură accesul auto la Complexul Comercial Pic, prin realizarea unui drum colector în zona de interes situată pe str. Borsului, urmînd ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să se cedeze domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 596/14.07.2007, S.C. FMZ DEVELOPMENT RO S.R.L. donează Municipiului Oradea suprafața de 768 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18464, inscris înC.F. 92536 Oradea.

Ținînd cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația S.C. FMZ DEVELOPMENT RO S.R.L., reprezentînd suprafața de 768 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18464, înscris în C.F. 92536 Oradea, situat în Oradea str. Borșului.

Art. 2. Se aproba trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Se acceptă donația conditionat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotarare, de către S.C. FMZ DEVELOPMENT RO S.R.L..

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administratia Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  S.C. FMZ DEVELOPMENT RO S.R.L. prin grija Administratiei Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 640


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.