Hotărârea nr. 64/2008

Privind darea acordului de principiu pentru preluarea terenului identificat cu nr. cadastral 10033 înscris în CF nr.11308, din proprietatea publicã a Judeþului Bihor ºi administrarea Spitalului Clinic Judeþean Oradea, în proprietatea Municipiului Oradea –

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind darea acordului de principiu pentru preluarea terenului identificat cu nr. cadastral 10033 înscris în CF nr.11308, din proprietatea publică a Județului Bihor și administrarea Spitalului Clinic Județean Oradea, în proprietatea Municipiului Oradea - administrarea

Consiliului Local al Municipiului Oradea

Analizând Raport de Specialitate înregistrat sub nr.51448/29.01.2008 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea s-a întocmit la inițiativa Administrației Imobiliare Oradea, în vederea obținerii acordului de principiu pentru preluarea terenului identificat cu nr. cadastral 10033 înscris în CF nr.11308 în suprafață de 3570 mp,

Conform CF ndf nr.11308, terenul identificat cu nr. cadastral 10033 se află în proprietatea publică a Județului Bihor-administrarea Spitalului Clinic Județean Oradea.

În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții actualizată,

Având în vedere prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanțelor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a), art.45 alin.(3) și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru preluarea terenului identificat cu nr.cadastral 10033 înscris în CF nr.11308, din proprietatea publică a Județului Bihor și administrarea Spitalului Clinic Județean Oradea, în proprietatea Municipiului Oradea - administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea.

Art.2. Se dă acordul de principiu pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de aprox. 3000 mp teren din nr.cadastral 10033 înscris în CF nr.11308, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului și Sălajului, în vederea construirii unei biserici, în condițiile obținerii Planului Urbanistic de Detaliu precum și acordurilor / avizelor solicitate prin documentația de urbanism, prevăzute de lege.

Art.3. Durata atribuirii în folosința gratuită a terenului menționat, termenele de realizare a investiției și obligațiile contractuale se vor stabili prin contractul de comodat încheiat între părți care va constituie Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea, după preluarea terenului de la Consiliul Județean Bihor și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție Biserică.

Art.4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 50.000 lei Ron, din bugetul Municipiului Oradea pentru anul 2008, cap. 6.7. - Cultură, Religie și recreere, pe baza de contract de finanțare încheiat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, beneficiar Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, cu destinația ”Construcție Nouă de Biserică pe str. Izvorului”

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Consiliul Județean Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 31 ianuarie 2008

Nr.64.

SECRETAR


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, o voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila