Hotărârea nr. 639/2008

privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a Municipiului Oradea a terenului situat in Oradea, identificat cu nr.topo. 4983/8 inscris in CF 5919 Oradea, in suprafaTa de 338 mp si nr topo. 4983/9 inscris in CF 5803 Oradea, in suprafaTa de 338 mp

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului situat în Oradea, identificat cu nr.topo. 4983/8 înscris în CF 5919 Oradea, în suprafață de 338 mp și nr topo. 4983/9 înscris în CF 5803 Oradea, în suprafață de 338 mp

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64452 / 13.08.2008, prin care Serviciul Patrimoniu din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului situat în Oradea, la intersecția străzilor I.Cantacuzino cu B.Micelangelo, identificat cu nr. topo 4983/8 înscris în CF nr.5919 Oradea, în suprafață de 338 mp și nr. topo 4983/9 înscris în CF nr.5803 Oradea în suprafață de 338 mp.

Zona luată în studiu reprezintă spațiu verde ocupat parțial cu instalații de joacă pentru copii.

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Ținând cont de prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 republicată, privind fondul funciar,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3), art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului situat în Oradea, la intersecția str. I.Cantacuzino cu str. B.Michelangelo, identificat cu nr. topo 4983/8 înscris în CF nr.5919 Oradea, în suprafată de 338 mp și nr. topo 4983/9 înscris în CF nr.5803 Oradea în suprafată de 338 mp.

Art.2. Se aproba completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin Hotarârea de Guvern nr.970/2002, cu imobilul - teren, identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • • Administrația Imobiliară Oradea

  • • Serviciul Patrimoniu

  • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 639


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila