Hotărârea nr. 634/2008

privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafeTei de 88 mp teren identificat cu nr topo. 5906/12 inscris in CF 35084 Oradea, situat in Oradea, str. Caisilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 88 mp teren identificat cu nr topo. 5906/12 înscris în CF 35084 Oradea, situat în Oradea, str. Caișilor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 64445/ 13.08.2008, prin care Serviciul Patrimoniu din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului în suprafată de 88 mp identificat cu nr topo. 5906/12 înscris în CF 35084 Oradea,

Conform CF 35084 Oradea, terenul luat în studiu este ocupat de construcții, deținut în folosință de Fazacas Dumitru cu titlu de atribuire,

Ținând cont de prevederile art. 36 alin.(1) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,b” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a suprafeței de 88 mp teren, situat în Oradea, str. Caișilor, identificat cu nr topo. 5906/12 înscris în CF 35084 Oradea .

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008

Nr. 634


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila